Opinia PIGPD o zasadach sprzedaży na 2018 rok

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Przedstawiamy Państwu stanowisko Izby dotyczące zasad sprzedaży na rok 2018, wraz korespondencją jaką kierowaliśmi i otrzymaliśmy od Lasów Państwowych.

 

ul. Gronowa 22, p. 1301,  61-655 Poznań,
Tel. + 61- 668 90 41;  e-mail biuro@przemysldrzewny.pl
___________________________________________________________

IG- 92/11/2017                                                                                          Poznań, dn. 08.11.2017 r.

 

Szanowny Pan
Konrad Tomaszewski
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

 

W związku z ogłoszeniem przez Pana w dn. 31 października 2017r. Komunikatu nr 1, a następnie w dn. 07.11.2017r. Komunikatu nr 2 przyjmujemy, iż nie zamierza Pan skorzystać z możliwości skonsultowania z przedstawicielami przemysłu drzewnego warunków ani rozwiązań służących do sprzedaży drewna z zasobów Skarbu Państwa, czy to z wykorzystaniem powołanej przez Pana Komisji Drzewnej, czy też inną drogą. Przyjmujemy też do wiadomości, iż rozwiązania te będą nam sukcesywnie przekazywane poprzez publikację Pana kolejnych „decyzji zarządczych”, jak to zostało określone. Pierwsza z tych decyzji nr 282 już została przez Pana opublikowana w dn. 07.11.2017r.

            W związku z powyższym, zmuszeni jesteśmy skorzystać z drogi korespondencyjnej, aby przekazać Panu stanowisko naszej organizacji dotyczące tak ważnej dla całego przemysłu drzewnego kwestii sposobu sprzedaży i cen surowca drzewnego na cały 2018r.

            W pierwszej kolejności zwracamy Pana uwagę na zanotowane przez GUS wyniki ekonomiczne uzyskane w br. przez przemysł drzewny, ze szczególnym wskazaniem na producentów tarcicy. Dostępne dane obejmują I półrocze 2017r. , a najważniejsze z nich to wskaźnik rentowności netto, wielkość i wartość produkcji. Zamieszczamy je poniżej, w zestawieniu z analogicznymi wynikami w 2016r.

Źródło: GUS

Jak z powyższych zestawień wynika, rentowność netto produkcji wyrobów tartacznych osiągnęła w I półroczu 2017r. poziom o 38% niższy, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stało się tak, mimo znacznego przekroczenia wielkości produkcji uzyskanej w I półroczu 2016r – w roku 2017 wielkość ta osiągnęła 106,9% poprzedniej. Również wartość produkcji sprzedanej wyrobów tartacznych (w cenach stałych) w I półroczu 2017 roku była o 5,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a więc mniejsza niż wzrost produkcji. Oznacza to, że wzrostu kosztów nie były w stanie skompensować wzrosty cen.

Dane te stanowią potwierdzenie znacznego zwiększenia się w 2017r. kosztów wytworzenia produktów przemysłu tartacznego. Najistotniejszym składnikiem tych kosztów, sięgającym prawie 70% całości, pozostaje koszt zakupu drewna okrągłego.

Wielokrotnie sygnowaliśmy Panu, iż ceny tego surowca wprowadzone na 2017r. i wynikające ze specyficznego sposobu jego sprzedaży, są ewidentnie zawyżone, a ich wzrost jest sprzeczny z tendencją spadkową w większości krajów Europy. Negatywny efekt tej podwyżki widać w przedstawionych wynikach.

            W ich świetle wnosimy o zaniechanie przez PGL Lasy Państwowe w odniesieniu do 2018r. wszelkich działań mogących spowodować dalszy wzrost cen drewna okrągłego, w tym bezpośredniego ich ponoszenia lub wprowadzania  zmian mogących wzrost ten wywołać pośrednio, np. przez zastosowanie zmian przeliczników wartości sortymentów lub warunków technicznych.

Uważamy, że ceny z roku 2017 powinny być zredukowane w 2018r. do poziomu z 2016r., a ich znaczne różnice istniejące pomiędzy różnymi jednostkami LP powinny być  spłaszczone. Tylko takie działanie, a z pewnością nie dalszy  wzrost cen ma obecnie ekonomiczne uzasadnienie.  

Liczymy, iż uzna Pan nasze argumenty i wyrażamy gotowość do dalszych rozmów na ten temat.

Pragniemy również odnieść się do treści Pana Decyzji nr 282, w której jednostronnie ustanowił Pan zasadę, iż historia zakupów odbiorców drewna liczona będzie na podstawie 2, a nie jak dotąd – 3 lat oraz, że na indywidualny wniosek odbiorcy, może ona być też obliczona na bazie tylko jednego roku.

Wnosimy o uzasadnienie tej decyzji, preferującej, jak należy uznać, nowych inwestorów. Wnosimy też o wyjaśnienie, jakie powody spowodować mogą, Pana zdaniem, uznanie za zasadny wniosku odbiorcy o uznanie tylko 1 roku, jako bazy do wyliczania historii zakupów. Równocześnie wnosimy o pełne i publiczne przedstawienie listy potraktowanych tak preferencyjne odbiorców, oraz złożonych przez nich wniosków, wraz ich uzasadnieniami. Działanie takie uważamy za niezbędne, aby sprzedaż drewna z zasobów Skarbu Państwa prowadzona była w sposób transparentny, bez naruszania zasad konkurencyjności.

Licząc na Pana rzeczową i rychłą odpowiedź,

Z poważaniem
Sławomir Wrochna
Prezydent Izby

Do wiadomości:
- Pan Henryk Kowalczyk - Minister, Członek Rady Ministrów
- Pan Jan Szyszko – Minister Środowiska
- Pani Jadwiga Emilewicz -  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
- Członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego - wg. listyul. Gronowa 22, p. 1301,  61-655 Poznań,
Tel. + 61- 668 90 41;  e-mail biuro@przemysldrzewny.pl
___________________________________________________________

IG- 94/11/2017                                                                                          Poznań, dn. 28.11.2017 r.

Szanowny Pan
Konrad Tomaszewski
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 23.11.2017r. stanowiące reakcję na nasze wcześniejsze pismo z dn. 08. 11.2017r. w którym zawarliśmy m. in. wniosek o obniżenie cen drewna w 2018r. do poziomu roku 2016, chcę przekazać, że ze zdziwieniem odczytaliśmy Waszą zawartą tam argumentację.

Trudno nam uwierzyć, iż pan Andrzej Ballaun, Dyrektor Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej LP, podpisujący to pismo z Pana upoważnienia, posiadający bez wątpienia głęboką wiedzę ekonomiczną i dobrze znający nasz przemysł, mógł  aż tak bardzo minąć się z faktami.

Czy można bowiem twierdzić, że na rentowność przemysłu tartacznego żadnego wpływu nie mają wzrosty cen drewna okrągłego, w sytuacji gdy jego zakup odpowiada za aż 60 - 65% kosztów wytworzenia tarcicy – jedynego produktu powstającego bezpośrednio z drewna okrągłego ? Można to łatwo zweryfikować w dowolnym tartaku. Łatwo również wyliczyć, że wzrost ceny drewna okrągłego o średnio 4%, jaki nastąpił w 2017r., spowodować musiał wzrost udziału kosztów jego zakupu w całkowitym koszcie produkcji tarcicy o ok. 2,5 punktu procentowego, a w wielu przedsiębiorstwach odnotowano wzrost znacznie większy.

Jak więc można formułować wniosek, że na rentowność produkcji tartaków nie ma to żadnego wpływu ? Oczywiście bezsporne jest odkrycie Lasów Państwowych, jak rozumiemy zdobyte dopiero w oparciu o przeprowadzone kontrole, iż polski przemysł tartaczny, broniąc się przed stratami jakie przynosi mu produkcja tarcicy ze zbyt drogiego surowca, już dawno zaczął produkować wyroby końcowe (palety, wyroby ogrodowe, podłogi, domy z drewna itd.), do czego zużywa tarcicę, zarówno własną jak i kupowaną z zewnątrz, w tym w coraz większym stopniu importowaną. Na tym właśnie opiera się obecnie opłacalność produkcji i dodatnia, choć niebezpiecznie niska rentowność polskich tartaków, które dziś często są tartakami tylko umownie. To oczywiste, podobnie jak fakt, że na rentowność każdego produkcyjnego przedsiębiorstwa na świecie mają wpływ koszty zmienne takie jak koszt transportu, energii elektrycznej, zatrudnienia itp. Jest to wręcz tak oczywiste, że Państwa zarzut o „tendencyjnym” pomijaniu przez nas ich wpływu jest, przepraszam tu za bezpośredniość, bezsensowny. Nasze pismo dotyczyło bowiem tylko tego zasadniczego elementu kosztów, jaki faktycznie i wyłącznie zależy od polityki cenowej Lasów Państwowych – mówimy oczywiście o cenach drewna okrągłego.

Dodam tu, iż wskazana przez Państwo zmienność rentowności produkcji na przestrzeni roku jest również zjawiskiem powszechnie znanym, powtarzającym się, i w naszym wypadku związanym z sezonowością produkcji i sprzedaży kilku istotnych grup wyrobów – szczególnie budowlanych i wyposażenia ogrodów. Dlatego w naszym piśmie porównaliśmy rentowności z tych samych okresów – z I półrocza lat 2016 i 2017. Na dane za cały rok 2017 czekać nie możemy, skoro już obecnie Lasy Państwowe ustalają ceny drewna na cały 2018r.

Na jakiej podstawie Państwo określacie ich poziom ? Co go uzasadnia ? Odpowiedzi na te pytania nadal oczekujemy. Wiemy tylko, iż na pewno nie uzasadnia go bezsporny fakt, iż rentowność przemysłu tartacznego znacząco spadała w stosunku do odpowiedniego okresu 2016r., bez względu na to, jaki w  tym był udział czynników takich jak rosnące koszty pracy, paliw lub energii elektrycznej.

 

Co do zagadnienia związanego z ustalaniem okresu historii, stanowiącego o możliwości obkładania ofert na rynku podstawowym w kolejnych latach, to ponownie wskazujemy, iż kluczowe tu jest, jaki sumaryczny wzrost tej możliwości spowodowało wprowadzenie do jej obliczania okresów 2 lata i 1 rok zamiast 3 lat, i czy oferta sprzedaży  Lasów Państwowych w kolejnych latach pokryje ten wzrost w każdej z 5 grup sortymentów, dla których jest wyliczana. To istotne zwłaszcza, że i Pan i my mamy świadomość, że skokowy wzrost oferty LP w 2018r. to skutek huraganu z sierpnia 2017r., a po uprzątnięciu jego skutków oferta ta może równie szybko spaść. Przypomnę, że w normalnych warunkach od lat doświadczamy deficytu drewna okrągłego. Firmy, które już zbudowały lub  właśnie budują sobie zwiększoną historię, w warunkach deficytu uzyskają nieuprawnioną przewagę konkurencyjną nad firmami nie mogącymi zwiększyć ofert zakupu. Według opublikowanej przez Państwo listy, jest ich już obecnie ok. 800.

W jaki sposób Lasy Państwowe zamierzają wówczas zapewnić równe warunki konkurencji ? Czy gwarantujecie, że w tym celu podaż drewna okrągłego z lasów Skarbu Państwa odpowiednio wzrośnie ?

 

Odnosząc się do Pana decyzji o utrzymaniu w 2018r. średnich cen drewna na poziomie 2017r.i o zmianie punktacji za tzw. kryterium ceny przy ocenie ofert zakupu wskazujemy, że oczywiście jest to ruch w dobrą stronę, lecz niedostateczny – oczekiwaliśmy powrotu do cen z 2016r..

Z ewidentną podwyżką o 2 punkty procentowe mamy do czynienia w wypadku ceny minimalnej. Oznacza to, że firmy, które będą chciały obniżyć cenę zakupu drewna, nawet kosztem zmniejszenia jego przerobu, mogą uzyskać cenę tylko o 2% (+ 1 zł) niższą od cen średnich. W roku 2017 było to 4%. Oznacza to blokowanie przez LP w 2018r. możliwej korekty cen w dół, z wykorzystaniem Waszej dominującej pozycji rynkowej.  Nie zmienia tego w istotny sposób zmiana punktacji w ramach kryterium ceny, choć popieramy tą zmianę. Obecnie bowiem faktycznie można uzyskać większy przypis drewna oferując cenę poniżej ceny średniej (proponowanej), lecz równocześnie nie można uzyskać równie niskiej ceny zakupu, jak było to możliwe w 2017r.

Reasumując, ustalone procedury sprzedaży drewna na 2018 rok oparte na bezterminowo obowiązującym zarządzeniu nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 24 października 2016 roku w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, po zawieszeniu działalności Komisji Drzewnej (co uniemożliwiło bezpośredni dialog pomiędzy Panem a reprezentacją przemysłu), wprowadziły elementy utrwalające w 2018r. co najmniej średni poziom cen drewna okrągłego z roku 2017, znacząco ograniczając możliwość ich korekty w dół, mimo pogarszającej się rentowności przemysłu tartacznego, oraz bez żadnego znanego nam uzasadnienia.

 Ponadto umożliwiły one budowanie przez część firm nadmiernie rosnącej historii zakupów, stanowiącej o możliwości obkładania ofert na rynku podstawowym w kolejnych latach, bez gwarancji jej pokrycia w tych następnych latach, co grozi poważnym zaburzeniem konkurencyjności na krajowym rynku drewna okrągłego.

Ponownie wnosimy o korektę wskazanych rozwiązań, a w wypadku wprowadzenia ich w życie, czego obecnie jesteśmy świadkami, o wskazanie i podjęcie działań, które zneutralizują ich ww. negatywne skutki, jakie zapewne odczuje gospodarka całego kraju.

Informujemy równocześnie, iż realizując politykę otwartości naszego korespondencyjnego dialogu, zapowiedzianą na wstępie Pana pisma, przekazujemy je wraz z naszą odpowiedzią do wiadomości niżej wskazanych przedstawicieli rządu i opublikujemy je na naszym portalu internetowym www.e-handeldrewnem.pl.

Z poważaniem
Sławomir Wrochna

Prezydent Izby

Do wiadomości:
- Pan Henryk Kowalczyk, Minister, Członek Rady Ministrów
- Pani Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
- Pan Jan Szyszko – Minister Środowiska

Page 1 from 1

Polecane oferty:

Pilarka Model P3200-08SX
Pilarka Model P3200-08SX
Drewno opałowe, kominkowe
Drewno opałowe, kominkowe
Modrzew syberyjski - kantowki i sztachety
Modrzew syberyjski - kantowki i sztachety