Minister Rozwoju powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Po trwających 2 lata zabiegach Izby, ostatecznie osiągnęliśmy jeden w wyznaczonych celów – jest nim powołanie przez Ministra Rozwoju - Mateusza Morawieckiego, Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego. Decyzja taka została podpisana w dn. 10 listopada, a opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rozwoju w dn. 14.11.2018r., poz. 223.
Początkiem drogi do powołania takiego ciała była ekspertyza Fundacji Naukowej CASE, która powstała z inicjatywy Izby, została sfinansowana w większości przez naszych Członków i poparta przez większość organizacji branżowych.  Otrzymał ją Premier Mateusz Morawiecki na przełomie roku 2015/16. Udowodniła ona niedoceniane wcześniej gospodarcze znaczenie naszego przemysłu i wskazała szereg jasnych kierunków zmian, jakie umożliwiłyby jego rozwój i w konsekwencji zwiększenie dochodów Skarbu Państwa w skali odczuwalnej na PKB kraju.

W skład Zespołu ze strony przemysł wejdą przedstawiciele 7 organizacji reprezentujących łącznie interesy wszystkich jego branż (PIGPD, SPPDwP,  SPP, KN EPAL, OZPPD, SPT, OIGPD). Ze strony rządu – reprezentanci resortów gospodarki, środowiska, finansów, pracy, energii, nauki i szkolnictwa, oraz Dyrekcji Generalnej LP. Mogą być również powołani odpowiedni eksperci i doradcy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w sytuacji, gdy dyrektor generalny LP zawiesił bezterminowo funkcjonowanie Komisji Drzewnej, Zespół tworzy odpowiednią, alternatywną platformę do omówienia wszelkich spraw związanych m. in. z zasadami sprzedaży drewna i zarekomendowanie potrzebnych zmian bezpośrednio ministrowi odpowiedzialnemu za gospodarkę kraju. Skutecznego oparcia z tej strony zawsze nam brakowało.

Samo powstanie Zespołu jest jednak tylko pierwszym, koniecznym krokiem do osiągnięcia celów określonych w zarządzeniu Ministra Rozwoju. Efekt na jaki liczymy, zależy przede wszystkim od zgodnej współpracy i wspólnego poparcia wybranych rozwiązań przez wszystkie reprezentowane w nim organizacje branżowe. Musimy umieć się porozumieć i wypracować konsensus w najważniejszych sprawach, w tym przede wszystkim w sprawie reformy zasad sprzedaży drewna. Jest to możliwe, co udowodniła ogólnopolska narada przemysłu drzewnego, jaką Izba zorganizowała w lutym br. w Strykowie, gdzie obecne były wszystkie ww. organizacje i gdzie udało się sformułować i przyjąć wspólnie poparte wnioski.

Po uzgodnieniu potrzebnych rozwiązań, wdrożenie zmian będzie w rękach rządu. Aby uzyskać jego poparcie, w Zespole uczestniczą przedstawiciele aż 7 resortów. Tak szeroka reprezentacja jest niezbędna, zwłaszcza gdy mowa będzie o zmianach przepisów ustawowych które musi zaakceptować Rada Ministrów.

Mamy świadomość ogromu pracy, jak jest przed nami. Warto jednak zauważyć i podkreślić, iż sprawy przemysłu drzewnego jedynie raz w historii trafiły tak wysoko – było to po naszej manifestacji w Warszawie w lipcu 2008 r., gdy negocjowaliśmy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uzyskaliśmy więc obecnie ogromną, wręcz historyczna szansę na trwałą poprawę warunków zaopatrzenia i funkcjonowania przemysłu drzewnego.

Zespół ma za zadanie:

1) wypracowywanie rozwiązań zapewniających stabilność funkcjonowania przedsiębiorców przetwarzających drewno, w szczególności konsultowanie zmian w systemie sprzedaży drewna w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonywanie analiz przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przemysłu drzewnego oraz rekomendowanie założeń rozwiązań legislacyjnych, mających na celu stworzenie korzystniejszych warunków prowadzenia tej działalności;

3) promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przemysłu drzewnego z instytucjami naukowo-badawczymi;

4) tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności gospodarczej związanej z przemysłem drzewnym;

5) rekomendowanie inicjatyw, priorytetów rozwojowych oraz instrumentów dla wzrostu konkurencyjności przemysłu drzewnego w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju, w szczególności w działaniach realizowanych przez organy administracji publicznej.

W skład Zespołu wejdą przedstawicele ministerstw do spraw energii, pracy, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, finansów publicznych oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Treść rozporządzenia dostępna jest TUTAJ!

 

Page 1 from 1

Polecane oferty:

Piec HAMECH KWH 1200kW 2011r
Piec HAMECH KWH 1200kW 2011r
Linia do łączenia drewna  dwuczopiarkowa  GOMA Typ/Model: FC-10KZ6 + FC10PZ6/2
Linia do łączenia drewna dwuczopiarkowa GOMA Typ/Model: FC-10KZ6 + FC10PZ6/2
Modrzew syberyjski - kantowki i sztachety
Modrzew syberyjski - kantowki i sztachety