Spotkanie przedstawicieli Przemysłu Drzewnego z Dyrektorem Generalnym LP Adamem Wasiakiem

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Szanowni Państwo,

1.
W dn. 26 listopada w Jachrance k/Warszawy Dyrektor Generalny LP Adam Wasiak zorganizował spotkanie z szeroko pojętym przemysłem drzewnym.
Ze strony LP uczestniczyli w nim: dyrektor Generalny LP Adam Wasiak, dyr. Biura Marketingu DGLP Andrzej Ballaun ze współpracownikami, dyr. RDLP w Katowicach Kazimierz Szabla, dyr. RDLP w Białymstoku  Ryszard Ziemblicki i in. Ze strony przemysłu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji branżowych i większości dużych przedsiębiorstw tartacznych, płytowych, celulozowych i in.
Ważna dla nas część spotkania obejmowała szczegółową informację Biura Marketingu o systemie sprzedaży drewna przez LP, zarówno w układzie historycznym jak i bieżącym oraz planowanym. Wielokrotnie podkreślano, że LP muszą stosować się do prawa, oraz zaleceń UOKiK-u, NIK-u, itd., które krytykują obecny system sprzedaży, a który LP wciąż bronią. Sprawy te referował A. Ballaun.
Pośród wielu danych, naszą uwagę zwróciła informacja, że suma złożonych ofert zakupu drewna w systemie ofertowym, plus na umowy 2-letnie, wynosiła wg LP 20,9 mln m3. Ponieważ LP przeznaczyły na tą sprzedaż ok. 19,3 mln m3, więc wg tych danych niedobór wyniósł 1,6 mln m3.

Przypomnę, że wg szacunków Izby było to 2,5 mln m3, ale przyjmujemy za prawidłowe wielkości podane przez LP. Ponieważ umowy 2-letnie z zagwarantowaną ilością drewna objęły 6,7 mln m3 z puli 19,3 mln m3, więc wskazany niedobór dotknął tylko tych, którzy kupowali pozostałe 12,6 mln m3 w ramach sprzedaży na PL-D. Dla nich realna możliwość zakupu wyniosła nie 70% historii, lecz średnio 62%.

Możliwość uzupełnienia znacznej części obecnych braków puli na sprzedaż ofertową, czego oczekujemy, może zapewnić tylko zorganizowanie w I połowie roku dodatkowego, 3-ciego, uzupełniającego etapu sprzedaży – oczywiście ofertowej.
LP to deklarują, co wszyscy usłyszeliśmy na tym spotkaniu.  Chcą jednak na ten cel skierować tylko symboliczną ilość drewna, która  nie rozwiąże problemu.
Inna ciekawa informacja: na pulę inwestycyjną zgłoszono już nowe inwestycje sumujące się na przeszło 17 mln m3 wzrostu zdolności produkcyjnych (?!). 70% tej ilości to prawie 12 mln m3, a jest jeszcze znaczna ilość drewna które kupić będą chcieli inwestorzy z 2 poprzednich lat. Sama pula obejmie 2,4 mln m3, więc  można ocenić, że redukcje ofert złożonych na 2015r. mogą wynieść nawet 90%. Zdaniem LP ta pula jest jednak potrzebna, bo poprawia konkurencyjność, tak jak chce tego UOKiK. Ale też przyznają, że wymyka się im ona spod kontroli. Ocena inwestycji będzie więc zaostrzona i już podjęte są kontrole aby zbadać, czy wcześniej przyznane drewno zostało zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem. 

Bez odpowiedzi pozostało postawione LP pytanie, czemu stworzono mechanizm, który pomaga w zwiększaniu przerobu drewna, podczas gdy nie idzie z tym w parze odpowiednie zwiększanie przez LP jego podaży. Powstające inwestycje – te faktyczne -  prowadzą więc tylko do coraz większego deficytu drewna i wyniszczającej przedsiębiorstwa walki cenowej.
Padło też szereg propozycji reformy całego systemu sprzedaży, ale dotyczących 2016r. Są to wstępne pomysły do dalszej dyskusji. Jest więc za wcześnie aby je oceniać.
Na zakończenie spotkania dyrektor generalny LP Adam Wasiak wskazał, iż jego zdaniem obecnie największym i niedocenianym problemem jest proekologiczna polityka różnych grup, które dążą do znacznego i nieracjonalnego ograniczania eksploatacji lasów na wszystkich obszarach, objętych jakąkolwiek formą ochrony (np. Natura 2000), a jest ich bardzo dużo. Tu potrzebna jest nasza pomoc i współpraca LP z przemysłem drzewnym.
Podsumowując, przekonywał obecnych o dobrej woli LP, aby w zgodzie rozwiązywać wszelkie powstające problemy.

2.
Obecnie trwają intensywne działania prowadzone przez Izbę, aby uzyskać jak największą,
realną ilość drewna jaka powinna trafić do puli na dodatkową sprzedaż ofertową. Oczywiście sprawa  byłaby załatwiona, gdyby było to brakujące 1,6 mln m3.
O wynikach trwających rozmów nt. planowanego III etapu sprzedaży, zastosowanych tam rozwiązaniach i ilości skierowanego na ten cel drewna, będziemy Państwa informować, gdy uzyskamy zatwierdzone decyzje.

Podobne działania podejmują równolegle producenci palet skupieni w PKN EPAL. O ile nam wiadomo, pozostałe organizacje branżowe pozostają bierne.

3.
Informujemy, że mamy świadomość, że obecny system sprzedaży drewna, w miarę dobrze służący nam przez ostatnie 2 lata, z wielu przyczyn obecnie wymyka się spod kontroli.
Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że konieczna jest jego reforma, która nieomal na pewno obejmie sprzedaż na 2016r. Uważamy, że musi ona uwzględniać oczywiste interesy gospodarki kraju, a przemysł drzewny to jej ważna część. Na straży tych interesów stoi Minister Gospodarki. Prezydent Izby zwrócił się więc do niego z pismem, zawierającym propozycję spotkania w tej sprawie wszystkich zaangażowanych stron.
Powołaliśmy się w nim na ocenę i ramowe propozycje zawarte w zamieszczonej w  sierpniu br. przez Ministra Janusza Piechocińskiego,. na blogu internetowym, „Informacji nt. przemysłu drzewnego i systemu sprzedaży drewna w Polsce”. Szczególnie identyfikujemy się z zawartą tam jego oceną, iż konkurencyjność i wyniki tego przemysłu można zdecydowanie poprawić przez doprowadzenie do przewidywalności dostaw drewna na poziomie nie mniejszym niż 80% stałych potrzeb przedsiębiorstw, co z kolei można uzyskać opierając system sprzedaży drewna o umowy długoterminowe i zwiększając – w ramach udowodnionych istniejących możliwości – podaż drewna z polskich lasów.

O takie właśnie rozwiązania od dawna Izba zabiega, podkreślając przy każdej okazji, że ich stabilność powinien zapewnić odpowiedni zapis w ustawie o lasach.
Jak wskazaliśmy w tym piśmie, za konieczne uważamy przede wszystkim:

doprowadzenie do stabilności zaopatrzenia przedsiębiorstw w surowiec drzewny na poziomie co najmniej 80% ich zapotrzebowania,

oparcie systemu sprzedaży o umowy wieloletnie zawierane z przedsiębiorstwami o ustabilizowanej pozycji rynkowej i dających polskiej gospodarce największe korzyści, wiążące strony w zakresie wielkości dostaw, z ceną drewna będącą przedmiotem okresowych negocjacji i korekt,

dalsze prowadzenie sprzedaży drewna nie objętego umowami w oparciu o otwarte, lecz co istotne – całkowicie jawne i przejrzyste aukcje i przetargi,

uruchomienie istniejących i potwierdzonych, a nie wykorzystywanych obecnie możliwości pozyskania drewna z polskich lasów w celu poprawy poziomu jego podaży,

ustalenie zasady i trybu okresowych, np. corocznych konsultacji w zakresie oceny i ewentualnej korekty stosowanych rozwiązań, prowadzonych przy udziale i pod nadzorem organów rządu, a więc Ministra Gospodarki, Ministra Środowiska, właściwych Komisji sejmowych i senackich.

Należy tu przypomnieć inicjatywę Izby aby uzyskać ekspertyzę prawną, której wykonawcą ma być renomowana firma konsultingowa PwC Polska. Ekspertyza ma za zadanie określić ramy i możliwości prawne dotyczące rozwiązań systemu handlu drewnem przez LP. Chodzi nam o takie, które chroniłyby przede wszystkim interesy polskich producentów, pomagały w rozwoju, tworzeniu miejsc pracy i premiowały przetwórstwo drewna w kraju, a nie handel tym surowcem. W świetle ostatnich zdarzeń i zapowiedzi zmian, jest ona potrzebna jak nigdy dotąd.

Przypominamy, że wobec zbyt niskiej sumarycznej kwoty jaką dobrowolnie zadeklarowały przedsiębiorstwa na jej sfinansowanie, musieliśmy podjąć rozmowy o ograniczeniu tej ekspertyzy do najbardziej istotnych elementów. Chodzi o same rozwiązania prawne, bez ekonomicznej analizy skutków ich wprowadzenia. Negocjacje z PwC nie są jeszcze zakończone. Natychmiast po ustaleniu zakresu ekspertyzy, zwrócimy się do Państwa z ponownym zapytaniem, czy dla tego nowego zakresu podtrzymujecie deklarację przekazania na ten cel środków. Liczymy, że dołączą się dodatkowe firmy – wówczas zakres ekspertyzy będzie można poszerzyć.

 

Przedruk lub wykorzystanie w inny sposób powyższych materiałów, oraz zestawień, tabel, pism i prezentacji dołączonych do niniejszego Komunikatu, w całości lub części, wymaga zgody Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

Tarcica jesionowa MIX
Tarcica jesionowa MIX
Szlifierki krawędziowe ACM OBS 150 / Arco
Szlifierki krawędziowe ACM OBS 150 / Arco
Kupię lipę, osikę, olchę, dłużyca, tartaczna, kłody, lipa,osika, olcha, dłużyca
Kupię lipę, osikę, olchę, dłużyca, tartaczna, kłody, lipa,osika, olcha, dłużyca