Absurdalne wyniki procedury sprzedaży otwartej - opinia PIGPD

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy Drzewni

Zakończona w piątek 2. listopada br. procedura sprzedaży otwartej, obejmująca 30% drewna z puli dla przedsiębiorców dała absurdalne wyniki. Oficjalnych LP do chwili obecnej (godz. 13.00) nie opublikowały, lecz mamy dane wstępne, zgromadzone przez Biuro Izby, z godzin południowych w dn. 02.11.2018r.  LP wystawiły do sprzedaży na tym etapie  10.609.182 m3 (teoretycznie 30% puli, faktycznie 30,53%).

Już po pierwszym dniu ogromna ilość złożonych ofert zakupu obejmowała 57.849.713 m3 – przekraczając ofertę LP 5,45 razy (545% obłożenia ofert). W ostatnim dniu przetargu  (lecz jeszcze przed jego zamknięciem, więc dane nie są ostateczne) ilość ta wynosiła już  270 mln m3, czyli 2.700%. Nieco mniejsze obłożenie zanotowano dla papierówki So S2A – ok. 2.500%.

W wypadku drewna dębowego grupy WO, rozbieżności były wręcz absurdalnie duże – sięgające 18.000% obłożenia.

Oferty zostały więc drastycznie zredukowane, a zakupione partie drewna ogromnie  rozdrobnione i rozrzucone na wiele nadleśnictw. Często są to ilości zbyt małe, aby je zakupić.

Uznajemy to wszystko za dowód, że rozwiązania, jakie LP wprowadziły, zrywając ustalenia jakie zostały wcześniej przyjęte z naszym udziałem w ramach mieszanego zespołu celowego (jaki powołał na początku roku Dyrektor Generalny), kompletnie zawiodły. Co więcej – Izba uprzedzała w swych pismach, że podobny scenariusz jest przewidywany, choć nawet my nie spodziewaliśmy się aż takiego bałaganu, stanowiącego zaprzeczenie jakiegokolwiek stabilnego zabezpieczenia surowcowych potrzeb przemysłu – co nam obiecywano.

W tej sytuacji, jedyne co możemy zrobić już teraz, to wystąpić do LP o anulowanie obecnej procedury (korzystając z faktu, iż ona jeszcze trwa – do zakończenia dogrywek) i ponowne ustalenie trybu sprzedaży 30% drewna dla przedsiębiorców. Jest to realne, jeśli poprą to ministrowie resortów odpowiedzialnych za gospodarkę i środowisko. Do nich właśnie o to równolegle wystąpiliśmy, w praktycznie jednobrzmiących pismach. Zgodnie z naszą wiedzą, podobne wnioski szykują pozostałe organizacje z przemysłu drzewnego.

Wysłane pisma załączamy do niniejszego Komunikatu.

Biuro Izby


POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
ul. Gronowa 22, p. 1301,  61-655 Poznań,

Tel. + 61- 668 90 41;
  e-mail biuro@przemysldrzewny.pl
___________________________________________________________________

IG-103/11/2018                                                                                          Poznań, dn. 05.11.2018 r.

 

Pan
Andrzej Konieczny
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

W związku z niemożliwymi do zaakceptowania dotychczasowymi wynikami procedury sprzedaży otwartej realizowanej zgodnie z Zarządzeniami nr. 44 i 66  z 2018r.  oraz Decyzjami nr. 137 i 164  z 2018r. Dyrektora Generalnego LP, wnosimy o natychmiastowe jej unieważnienie.

Zwracamy uwagę, iż procedura ta, w związku z planowanymi dogrywkami, nadal  trwa, a więc z formalnego punktu widzenia może być przerwana bez skutków prawnych, które jednak pojawią się po jej zakończeniu.

Działanie to jest niezbędne, aby zapobiec wywołanym jej wynikami katastrofalnym skutkom gospodarczym, jakie dotkną nieomal cały przemysł drzewny,.

Zerwanie przez Pana ustaleń przyjętych w ramach prac Zespołu celowego ds. zasad sprzedaży drewna, w tym najważniejszego z nich – dotyczącego podziału puli drewna na części do sprzedaży ograniczonej i otwartej w proporcji 10/90% (przejściowo 15/85%) i wprowadzenie podziału w proporcji 30/70%, pozbawiło przedsiębiorstwa drzewne oczekiwanego, bezpiecznego poziomu  stabilności zaopatrzenia w surowiec drzewny, jaką miała zabezpieczyć procedura sprzedaży ograniczonej.

 Było oczywiste, że  w tej sytuacji nikt nie mógł uniknąć przymusu zakupów z puli do sprzedaży otwartej, gdyż luki w dostawach sięgającej 30% lub więcej, nikt w ciągu roku nie uzupełni.

Było oczywiste, że do tych zakupów na wielką skalę przystąpią firmy, chcące skokowo zwiększyć zakupy, bo istnieje znaczny potencjał nie wykorzystanych mocy przerobowych, stworzony przy Państwa wieloletnich zachętach i preferencjach dla zakupu drewna przez nowych inwestorów.

Było też oczywiste, że do zakupów drewna w jak największych ilościach przystąpią firmy spekulujące tym towarem i eksportujące go w postaci nieprzetworzonej.

O wszystkim tym pisaliśmy już do Pana w poprzednich naszych pismach, przewidując obecną sytuację. Potwierdziła się nasza zapowiedź, iż szanse zakupu brakujących ilości drewna są wprost proporcjonalne do ilości składanych ofert. Składać je bez ograniczeń mogli wszyscy wpłacając 30 tys. zł wadium. Rosnąca ilość ofert powodowała ich rosnące redukcje, co firmy usiłowały kompensować, składając dodatkowe oferty. Dało to efekt kuli śniegowej. Obłożenie całości oferty LP sięgnęło więc 2.700%, a szczególnie poszukiwanego drewna dębowego WO – 18.000%. To oczywisty  absurd i karykatura racjonalnego systemu sprzedaży. W efekcie wiele podmiotów, zwłaszcza mniejszych, które nie mogły pozwolić sobie na kupowanie drewna w wielkich odległościach, tego drewna w wystarczającej ilości nie zakupiło. Rozbicie oferty zakupu na wiele jednostek LP spowoduje, że zakupione partie są bardzo małe i rozrzucone praktycznie po całym kraju. To zaprzeczenie idei skracania dróg dowozowych, która stała za wprowadzeniem kryterium „geografii zakupów” i narażenie firm na dodatkowe zbędne koszty.

Prawdopodobnie beneficjentami zastosowanego systemu sprzedaży będą tylko największe z koncernów (zwłaszcza działających w grupach kapitałowych, co umożliwia im wymienianie się zakupami), zdolne pokryć ofertami zakupu ogromny obszar kraju, oraz firmy spekulujące drewnem. Wszyscy inni – co najmniej 90% polskiego przemysłu drzewnego na nim straci, nie mogąc zabezpieczyć swych niezbędnych, minimalnych potrzeb surowcowych.

Oczekujemy więc anulowania opisanej szkodliwej procedury i powrotu do pierwotnych ustaleń, jakie zapadły w ramach mieszanego, leśno – drzewnego Zespołu celowego, który był Pan uprzejmy powołać w celu reformy systemu sprzedaży drewna.

 

Z poważaniem
Sławomir Wrochna
Prezydent Izby

 

Do wiadomości:
- Pani Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii
- Pan Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska
- Członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego


POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
ul. Gronowa 22, p. 1301,  61-655 Poznań,

Tel. + 61- 668 90 41;  e-mail biuro@przemysldrzewny.pl
___________________________________________________________________

IG-105/11/2018                                                                                          Poznań, dn. 05.11.2018 r.

 

Pani
Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Szanowna Pani Minister,

W związku z katastrofalnym rezultatem przeprowadzonej przez PGL Lasy Państwowe procedury sprzedaży otwartej, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego zwróciła się Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jako organu odpowiedzialnego za przebieg tej sprzedaży, o jej anulowanie. Zaznaczamy, że  taka decyzja podjęta przed zakończeniem całego przetargu (wszystkich jego etapów) nie spowoduje jeszcze skutków prawnych. Nie powinna więc być odwlekana.

Pismo w tej sprawie załączamy do wiadomości Pani Minister. Wyjaśnia ono zasadnicze powody naszego wniosku.

Niemniej przekazujemy również szerszy materiał, będący analizą sytuacji na rynku drewna okrągłego, jaką odnotowujemy obecnie, po zakończeniu etapu sprzedaży drewna w trybie ograniczonym i po pierwszym, podstawowym etapie sprzedaży w trybie otwartym.

Stoimy na stanowisku, że wobec oczywistych błędnych rozwiązań, jakie zastosowały PGL Lasy Państwowe działając wbrew ustaleniom poczynionym w ramach mieszanego zespołu celowego, jaki Dyrektor Generalny LP powołał dla reformy systemu sprzedaży drewna, konieczny jest powrót do tych pierwotnych ustaleń i przeprowadzenia zgodnie z nimi sprzedaży drewna obecnie objętego pulą do sprzedaży otwartej.

Liczymy na Pani pomoc, która zapobiegnie negatywnym i bardzo poważnym  skutkom gospodarczym, jakie obecnie grożą naszemu przemysłowi.

 

Z poważaniem
Sławomir Wrochna
Prezydent Izby

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

Tarcica iglasta więźba dachowa pellet deski łaty kantówki drewno budowlane i opałowe
Tarcica iglasta więźba dachowa pellet deski łaty kantówki drewno budowlane i opałowe
Tarcica brzozowa nieobrzynana
Tarcica brzozowa nieobrzynana
tarcica
tarcica