Oświadczenie o prawdziwym przebiegu negocjacji z Lasami Państwowymi dot. zasad sprzedaży

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

ul. Gronowa 22, p. 1301,  61-655 Poznań

Poznań, dn. 12.12.2018r.

Szanowni Państwo
Przedsiębiorcy działający w przemyśle drzewnym,

oraz
Pracownicy Lasów Państwowych

W załączeniu przesyłamy do Waszej wiadomości i wykorzystania OŚWIADCZENIE na temat prawdziwego przebiegu negocjacji w sprawie zasad sprzedaży drewna na 2019r. i odpowiedzialności, jaka spoczywa na Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych za ich wprowadzenie w życie wbrew poczynionym ustaleniom.

Dokument ten, rozesłany wszystkim zidentyfikowanym przedstawicielom polskiego przemysłu drzewnego którzy uczestniczyli w rozmowach  (ich lista nigdy nie została przez LP ogłoszona), podpisało imieniem i nazwiskiem 12 osób, reprezentujących następujące organizacje: Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego, Polski Komitet Narodowy EPAL, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego, Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego i reprezentanci Mikroprzedsiębiorców Przemysłu Drzewnego. Bez komentarza pozostawiamy fakt, iż na zaproszenie do poparcia Oświadczenia nie zareagowały inne organizacje i kilku uczestniczących  w  spotkaniach reprezentantów firm drzewnych.

Prezydent Izby
Sławomir Wrochna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani przedstawiciele organizacji i przedsiębiorstw przemysłu drzewnego, którzy uczestniczyliśmy w posiedzeniach Zespołu Celowego powołanego przez Dyrektora Generalnego LP w  celu nowelizacji zasad sprzedaży drewna, w związku z rozpowszechnianiem przez Lasy Państwowe fałszywych informacji o naszej roli w ich ustalaniu,  niniejszym oświadczamy, co następuje:

Błędne rozwiązania zasad sprzedaży drewna okrągłego na rok 2019, a zwłaszcza sprzedaży w trybie otwartym, oparte przede wszystkim na podziale dostępnej puli drewna w proporcji: „30% do sprzedaży otwartej, 70% do sprzedaży dla tradycyjnych odbiorców”, zostało wprowadzone przez PGL Lasy Państwowe w sposób arbitralny, jednostronny i bez naszej zgody. Pełną odpowiedzialność za nie ponosi Dyrektor Generalny LP, który potwierdził to swym podpisem na wprowadzających je Zarządzeniach i Decyzjach.

Jako członkowie Zespołu wyraziliśmy jedynie zgodę na podział tej puli w proporcji 90%/10%, a przejściowo, na rok 2019 - „15%/85%”. Ta ostatnia zmiana miała zrekompensować zmniejszony dostęp do zakupów drewna podmiotom korzystającym wcześniej z zakupów w ramach zlikwidowanej „puli rozwojowej”. Temu służyć miało też przyznanie im chwilowej możliwości skorzystania ze skróconej do 1,5 roku „historii zakupów”.

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że ustalenia te zostały przyjęte na posiedzeniu Zespołu Celowego w dn. 11 maja 2018r. Jednak na kolejnym spotkaniu, w czerwcu, Zastępca Dyrektora Generalnego B. Piątek nieoczekiwanie ogłosił, bez jakichkolwiek negocjacji z nami, iż omawiany podział puli będzie inny – 25%/75%, a Dyrektor Generalny LP niezwłocznie to zatwierdził podpisanym już 2 dni później Zarządzeniem. Nasze protesty, składane i ustnie i pisemnie doprowadziły do dodatkowego posiedzenia Zespołu w lipcu, gdzie obiecano nam ponowne rozważenie tej sprawy. Jednak na konferencji KOOPDREW w dn. 10 września Dyrektor Generalny LP ogłosił arbitralnie, że omawiany podział będzie obowiązywał w proporcji 30%/70%. Kolejne Zarządzenie było już wtedy przez niego podpisane.

Warto jeszcze dodać, że LP nie udostępniły nam żądanych informacji zestawiających podaż drewna z zsumowaną historią zakupów, jednostronnie zmniejszyły wagę nadal mało czytelnego kryterium geografii, nie przedstawiły żadnych analiz dotyczących poziomu cen, a wyrównywanie ich różnic pomiędzy jednostkami LP było mało skuteczne i lokalnie prowadziło do  nowych  podwyżek.

Zwracamy również uwagę, iż pretekstem wykorzystywanym przez LP do takiego podziału puli drewna jest rzekoma opinia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nt. projektu zasad sprzedaży na 2019r., nakazująca takie właśnie „otwarcie” rynku. Argument ten musimy uznać za fałszywy, gdyż po pierwsze  członkom Zespołu opinia taka nie została udostępniona, mimo naszych pisemnych wniosków w tej sprawie, więc zapewne po prostu nie istnieje. Po drugie jeszcze niedawno UOKiK nic nie miał przeciwko sprzedaży 100% drewna tradycyjnym odbiorcom z pominięciem jedynie kilku procent drewna  z „puli rozwojowej”.

W związku z powyższymi faktami wzywamy Dyrektora Generalnego LP Andrzeja Koniecznego, aby spowodował zaniechanie rozsiewania przez przedstawicieli Lasów Państwowych nieprawdziwych, szkalujących nas informacji i doprowadził do zdementowania już ogłoszonych.

 

Czapiewski Kazimierz - Komitet Narodowy EPAL

Czemko Bogdan – Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Dowejko Norbert – Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego

Florkiewicz Mirosław – Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Graczkowski Longin – Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego

Górski Andrzej  - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Kubiak Marek - Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego

Majtas Wiesław – Komitet Narodowy EPAL

Pudełko Artur – reprezentant  Mikroprzedsiębiorców Przemysłu Drzewnego

Szefler Rafał - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Wlaź Franciszek – reprezentant Mikroprzedsiębiorców Przemysłu Drzewnego

Wrochna Sławomir - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

DREWNO SW S2A ŚWIDNICA LOCO LAS
DREWNO SW S2A ŚWIDNICA LOCO LAS
Tarcica sosnowa obrzynana, sucha, 2 klasa
Tarcica sosnowa obrzynana, sucha, 2 klasa
tarcica
tarcica