Trwają pracę nad zmianą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

§1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) w ust. 8 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Wyposażenie przyczepy dłużycowej w urządzenie sprzęgające nie jest wymagane, jeżeli zespół pojazdów składający się z samochodu ciężarowego i przyczepy połączony jest ładunkiem.”

,b) dodaje się ust.12 - 15 w brzmieniu:
„12. Osprzęt do mocowania ładunku taki jak transportowe pasy ściągające, łańcuchy i liny mocujące powinien być wykonany w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poziom wiedzy oraz metodyka badań są opisane w normach: PN-EN 12195-2, PN-EN 12195-3, PN-EN 12195-4.

13. Dodatkowe środki zabezpieczające ładunek powinny być wykonane sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poziom wiedzy oraz metodyka badań są opisane w normie EUMOS 40509.

14. Samochód ciężarowy lub przyczepa o rodzaju nadwozia kurtynowym powinny być wyposażone w plandekę wykonaną w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poziom wiedzy oraz metodyka badań są opisane w normie PN-EN 12641-2; nie dotyczy przypadku, w którym plandeka nie jest elementem mocowania ładunku.

15. Kontenery ISO powinny być wykonane w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poziom wiedzy oraz metodyka badań są opisane w normach: ISO 1161, ISO 1496.”;

2) w § 8 ust. 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) w samochodzie ciężarowym o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie całkowitej do 7,5 tony, powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o wytrzymałości określonej w §1 załącznika nr 14 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 10; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, albo;”;

3) w § 9 dodaje się ust. 6-9 w brzmieniu:
„6. Konstrukcja przestrzeni ładunkowej pojazdukategorii N2, N3, O3 i O4 powinna być wykonana w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poziom wiedzy oraz metodyka badań jest opisana w normie PN-EN12642-01; przepisu nie stosuje się do samochodu
ciężarowego o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie całkowitej do 7,5 tony.

7. Nadwozie wymienne do pojazdu kategorii N2, N3, O3 i O4 powinny być wykonane w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poziom wiedzy oraz metodyka badań jest opisana w normach PN-EN283, PN-EN 12641-1.

8. Kłonica oraz zespół kłonic pojazdu kategorii N2, N3, O3 i O4 powinny być wykonane w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poziom wiedzy oraz metodyka badań jest opisana w normie EUMOS 40511.

9. Przestrzeń ładunkowa pojazdu kategorii N2, N3, O3 i O4 powinna być wyposażona w punkty mocowania ładunku wykonane w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poziom wiedzy jest opisany w normie PN-EN12640; przepisu nie stosuje się do pojazdów przeznaczonych w yłącznie do transportu ładunków sypkich, przewozu ładunków specjalnych o szczególnych wymaganiach w zakresie mocowania ładunku oraz do samochodu ciężarowego o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie całkowitej do 7,5tony.”

Pełna treść projektu rozporządzenia dostępna jest TUTAJ

 

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

ŚCIANA LAKIERNICZA PACINI
ŚCIANA LAKIERNICZA PACINI
SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA MABO
SZLIFIERKA KRAWĘDZIOWA MABO
Las
Las