Inauguracyjne posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Inauguracyjne posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego
odbyło się w dn.  28 lutego 2018r., w Warszawie

      Poniżej przekazujemy do Waszej wiadomości informację o przebiegu inauguracyjnego spotkania Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego, działającego pod przewodnictwem Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz. Zdominowały je sprawy dla nas najważniejsze – uregulowania i ustabilizowania zasad sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Od razu przekażę, że spotkanie to oceniamy bardzo dobrze, ale jest to tylko wstęp do prawdziwych negocjacji. Ich efekty przesądzą o ostatecznej ocenie działań zapowiedzianych zarówno wczoraj, jak  i 15-go lutego na równie konkretnym i obiecującym spotkaniu organizacji i przedsiębiorców drzewnych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Zespół został powołany zarządzeniem ówczesnego Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego w dn. 10 listopada 2017r. (Dz. Urz. MRiF z 14 listopada 2017, poz. 223). Izba intensywnie o to przeszło rok zabiegała (o czym wielokrotnie Państwa informowaliśmy w naszych Komunikatach), a w tych działaniach popierały ją wszystkie organizacje branżowe.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele szeregu resortów zajmujących się problematyką dotyczącą przemysłu drzewnego oraz środowiska (w tym Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - które zstąpiło zlikwidowane Ministerstwo Rozwoju), PGL Lasy Państwowe oraz reprezentanci następujących Izb i stowarzyszeń branżowych:

  •  Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego
  •  Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli
  •  Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego
  •  Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych
  •  Stowarzyszenia Papierników Polskich
  •  Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego
  •  Polskiego Komitetu Narodowego EPAL

     Przedstawiciele wszystkich tych organizacji oraz towarzyszący im eksperci uczestniczyli w inauguracyjnym posiedzeniu, któremu przewodniczyła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. Ministerstwo Środowiska reprezentowała Wiceminister – Sekretarz Stanu Małgorzata Golińska, przewodnicząc również części spotkania. Lasy Państwowe reprezentował Dyrektor Generalny Andrzej Konieczny, ze współpracownikami.

Na wstępie Minister Jadwiga Emilewicz przypomniała historię powołania Zespołu, o czym przeszło rok wcześniej zadecydował Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Podkreśliła, iż Ministerstwo PiT nie chce być stroną podczas rozwiązywania nagromadzonych problemów – bierze na siebie natomiast rolę organizatora i koordynatora. Zwróciła też uwagę, iż tematów do prac nie zabraknie, gdyż nawetgdyby pominąć sprawy na styku przemysł – LP, to mamy szereg aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących tych sektorów gospodarki, których wprowadzenie w życie na pewno nie będzie łatwe.

     Następnie, zgodnie z planem spotkania przedstawiona został pierwsza z krótkich prezentacji przygotowanych przez organizacje przedsiębiorców. Była to prezentacja PIGPD. Dyrektor Biura Bogdan Czemko krótko opisał Izbę i jej cele oraz scharakteryzował sytuację przemysłu drzewnego prezentując wykresy i dane dot. wielkości produkcji, eksportu i importu drewna okrągłego i tarcicy, wyniki ekonomiczne, zmiany cen drewna okrągłego. Następnie przypomniał ostatnie inicjatywy Izby zmierzające do integracji wszystkich działających w branży organizacji i ustalenia wspólnych stanowisk oraz propozycji zmian zasad sprzedaży drewna. Były to: otwarta narada przemysłu drzewnego w Strykowie, w lutym 2017r., następnie w sierpniu narada w Fojutowie – ws. działań dla zagospodarowania drewna poklęskowego,oraz ostatnie spotkanie organizacji branżowych w styczniu 2018r. w Poznaniu, w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska właśnie na dzisiejsze obrady Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego. Te ostatnie ustalenia również zostały zaprezentowane i krótko omówione, z zaznaczeniem, iż z konieczności są to tezy ogólne, wymagające uszczegółowienia. Zamieszczamy je na końcu niniejszego tekstu.

     Po tej prezentacji Minister J. Emilewicz stwierdziła, że skoro już przeszliśmy do omawiania problemów i propozycji, to proponuje pominąć resztę prezentacji innych organizacji i rozesłać je wszystkim drogą elektroniczną. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich obecnych organizacji i oczywiście Lasów Państwowych oraz Ministerstw.

     Przedstawiciel OZPPD M. Florkiewicz przedstawił poglądy Związku, sprowadzające się do propozycji głębokich zmian ustawowych, w celu pozbawienia Lasów Państwowych prawa do sprzedaży drewna w ogóle, uzasadniając to argumentami prawnymi. Wskazał m. in. na brak osobowości prawnej LP, na nieprawidłowe umocowanie uprawnień LP do ustalania zasad sprzedaży i na naruszenia ogólnych zasad obrotu mieniem i majątkiem Skarbu Państwa.
    Wątek ten nie wywołał jednak odzewu pośród obecnych, a Minister J. Emilewiczstwierdziła, że można to potraktować jako jeden z postulatów, zresztą nie nowy. Nie może to jednak stanowić punktu startu prac zespołu, gdyż na tą chwilę nictą drogą nie osiągniemy. A więc Zespół tym zajmować się nie powinien.

     Potem głos zabrał Dyrektor Generalny LP Andrzej Konieczny. Przekazał zebranym, iż 15-go lutego w DGLP odbyło się „bardzo dobre” spotkanie z szeroką reprezentacją przemysłu drzewnego. Była otwarta dyskusja, sporo spraw omówiono. Postanowiono tam o powstaniu roboczego zespołu „LP-przemysł”w celu uzgodnienia zmian zasad sprzedaży. Mają one być gotowe do czerwca, aby było dość czasu na przygotowanie aplikacji, które je będą obsługiwać. Wszystko musi być gotowe tak, aby dało się wykorzystać do kolejnej transzy sprzedaży drewna. Przemysł będzie miał oczywisty wpływ na te rozwiązania. Były też spotkania z reprezentacją ZUL-i i ustalenia, że umowy z tym Zakładami muszą być zamknięte do końca roku ( a nie tak jak obecnie czasem w I kwartale), bo to warunek płynnych dostaw drewna dla przemysłu. Jako Dyrektor Generalny LP chce tak działać, aby doprowadzić do zgody i porozumienia. Zaproponował aby nie dublować prac zespołów (przy LP i ZdsRPD) i pozwolić na ustalenie zmian zasad sprzedaży drewna w drodze porozumienia LP z przemysłem.
     Tą wypowiedź uzupełnił dyrektor Wydziału Marketingu Dyrekcji Generalnej LP Andrzej Ballaun, składając przy tym kilka ważnych deklaracji. Podkreślił, że stabilność sprzedaży drewna jest żywotnym interesem LP. Kluczem do niej musi być „historia zakupów” przedsiębiorców. Uczestnicy nowych przedsięwzięć inwestycyjnych też muszą mieć dostęp do możliwości swobodnego kupowania drewna, ale już nie drogą wydzielenia puli drewna inwestycyjnego (rozwojowego). To rozwiązanie ostatecznie zostanie zlikwidowane w tym roku. Nie spełniło ono oczekiwań, zamieniło się „w potworka”. Potwierdza konieczność korekty przeliczników stosowanych do ustalania cen grup drewna i ich nowej wyceny, co zgłaszał w swej prezentacji B. Czemko. Co do jawności informacji dotyczących obrotu drewnem oczekiwanej przez przemysł – to trzeba wyjaśnić które z nich są informacją publiczną, a które nie, i co podlega pod ochronę danych osobowych. Przypomniał, że np. publikacja listy podmiotów kupujących drewno z Puszczy Białowieskiej, uznana za informację publiczną, spowodowała wiele ataków na te firmy. Zapewnił, że po spotkaniu 15-go lutego Marketing LP podjął już szereg działań aby tegoroczne procedury zakupu maksymalnie uprościć.

     Minister J. Emilewicz odniosła się do tych wypowiedzi mówiąc, że popiera wspólne działania LP i przemysłu w celu uzgodnienia prawidłowych zasad sprzedaży drewna, a ZdsRPD powinien teraz zająć się tymi sprawami, których nie da się rozwiązać w drodze bezpośrednich kontaktów LP-przemysł. Jednak wyniki tych ustaleń Zespół oceni, a z kolei jego prace muszą być przedstawionena posiedzeniu KERM-u. Podkreśliła, że likwidacja puli rozwojowej jest spełnieniem jednego z ważniejszych postulatów przemysłu drzewnego i wyraziła satysfakcję z tej decyzji.

     Z kolei Wiceminister Środowiska Małgorzata Golińska stwierdziła, że źle się stało, iż w przeszłości doszło do tak licznych konfliktów przemysłu drzewnego z LP. Dobrze jednak, że obecnie jest dialog, który chce wspierać. Strony – LP i sektor drzewny są od siebie zależne. Zapewniła, że istniejące problemy są przez Ministerstwo dostrzeżone i uznała, ze zaproponowana droga działań przez 2 zespoły jest dobra. Natomiast na pewno nie może poprzeć pomysłów, aby pozbawić LP prawa do sprzedaży drewna – to by oznaczało ich faktyczną likwidację. Zadeklarowała w imieniu Ministra Środowiska pełną współpracę.

     W kolejnym głosie Longin Graczkowski ( prezes SPT) przypomniał, że problem nie polega na tym, że to LP sprzedają drewno, tylko jak sprzedają. Dotąd nasz dialog, który okresowo przecież był, niewiele zmieniał. LP od lat przejmują zyski przemysłu, co hamuje jego rozwój. Potrzebny jest jakiś zewnętrzny nadzór nad przebiegiem sprzedaży drewna, ale UOKiK dotąd się nie sprawdził w takiej roli. Zasugerował, że może należy powołać osobny rządowy organ kontrolny.

     Min. J. Emilewicz ponownie zabierając głos i odnosząc się m. in. do roli UOKiK stwierdziła, że korzystając z tego, iż zmiana Ministerstwa Rozwoju na MPiT wymaga i tak zmiany zarządzenia powołującego Zespół, dołączy do jego składu przedstawicieli UOKiK oraz GUS. Ta ostatnia instytucja pomoże ustalić faktyczne dane określające stan przemysłu drzewnego.
Uzupełnił tą wypowiedź inny przedstawiciel MPiT, dyrektor J. Staniłko, który podkreślił znaczenie dla społeczeństwa dobra, jakim jest las i konieczność transparentnego zarządzania tym dobrem. Zwrócił uwagę na złożoność interesów różnych grup przemysłowych i wynikającą z tego oczywistą trudność w uzyskaniu konsensusu między nimi. Zauważył też, że skoro w interesie gospodarki jest rozwój firm, to oznacza to stopniową zamianę firm małych w duże podmioty, lub ich stopniową eliminację z rynku. Jego zdaniem w Polsce jest zbyt dużo MSP, aby gospodarka była w pełni konkurencyjna. Zwrócił też uwagę na problem nadpodaży mocy produkcyjnych w przemyśle drzewnym, wywołany złymi mechanizmami stymulującymi inwestycje, na które brakowało drewna.

    Minister J. Emilewicz ustaliła jeszcze, iż spotkania Zespołu będą się odbywać raz na kwartał. Przygotowany zostanie plan jego pracy. Zwróciła się przedstawicieli LP o rozważenie podjęcia na rzecz przedsiębiorców programuanaliz rynku pod kątem ekonomicznym i możliwości dostaw drewna. Następnie zmuszona była opuścić spotkanie.

Dalszej części posiedzenia przewodniczyła Wiceminister ŚrodowiskaMałgorzata Golińska, która zwróciła się do obecnych o zgłaszanie dalszych spraw do listy.

Skorzystał z tego Marek Kasprzak (prezes SPPD), który podniósł sprawę podaży surowca – konieczności zbadania, jaką ilością dostępnego drewna dysponujemy w lasach. Stwierdził, że całość przydatnego drewna powinien zagospodarować przemysł – nie powinno być ono kierowane na cele energetyczne
     W odpowiedzi Min. M. Golińska uznała, że należy ze sprawą oceny wielkości zasobów lasów zwrócić się do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
    Janusz Turski (dyrektor SPP) zgłosił konieczność dokonania analizy wpływu cen drewna na kondycję przemysłu. Wskazał na problemy związane z regulacjami obrotu międzynarodowego drewnem okrągłym (import z Białorusi, Ukrainy), na konieczność podjęcia działań w celu edukacji społeczeństwa pod kątem znaczenia drewna jako strategicznego surowca i na konieczność podtrzymania istnienia certyfikacji lasów w systemach FSC i PEFC.

W reakcji na te głosy Dyrektor Generalny LP A. Konieczny zwrócił uwagę, że LP już ponoszą duże koszty związane z edukacją społeczeństwa. Podkreślił też, że nie jest wrogiem FSC i będzie się starał aby system ten w LP działał.
J. Staniłko (MPiT) dodał, że „zielone” certyfikaty odgrywają coraz większą rolę we współczesnej gospodarce – nie ma od nich ucieczki. Przekazał również, że w krótkim czasie, może 2 lat,zapewne dojdzie do zakazu ogrzewania mieszkań kominkami na drewno, co z pewnością zmieni sytuację w zakresie jego dostępności na inne cele.

Roman Malicki (prezes KN EPAL) omówił zasady obrotu paletami i znaczenie dla gospodarki sektora producentów palet
     Następnie głos zabrał Prezydent S. Wrochna (PIGPD) w swoim wystąpieniu podkreślił, iż powstanie ZdsRPD jest bardzo dobrą rzeczą, która może odegrać przełomową rolę dla unormowania, po latach sporów, stosunków pomiędzy LP a przemysłem. Cieszy go też dobry dialog z LP. Podziękował Dyrektorowi Generalnemu LP z konstruktywną postawę. Zaznaczył, iż naszym celem nie jest tylko doraźne rozwiązanie – chcemy, aby dobre zasady sprzedaży, które zapewne wypracujemy, zostały utrwalone w postaci zmian legislacyjnych, gdyż tylko to  zapewni ich stabilność. To jest zadanie dla  ZdsRPD. W obecnej sytuacji właśnie stabilność reguł i poziomu zaopatrzenia stałych odbiorców w drewno jest warunkiem koniecznym do spełnienia.Zagrożeniem dla tej stabilności byłby tzw. „w pełni wolny rynek”. Kolejna kluczowa sprawa, to ceny drewna, które muszą być odbiciem rzeczywistej sytuacji na rynku. Przypomniał, że ich wzrost w 2017r. to dla większości firm nie było 3%, jak ogłosiły LP, lecz często np. 30%. W efekcie poważnie spadła w tym czasie rentowność przerobu drewna.
     W kolejnym głosie M. Florkiewicz (OZPPD ) pojął temat wpływu dotychczasowych zasad sprzedaży drewna na sytuację podmiotów z sektora MSP, które muszą od lat ograniczać produkcję. Trzeba dążyć do przywrócenia im możliwości wykorzystania ich mocy przerobowych, gdyż w przeciwnym razie będziemy mieli na znaczną skalę do czynienia z sytuacją taką, jak obecnie w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie większość takich zakładów upadła. Należy też dążyć do ograniczenia eksportu drewna okrągłego.

Do wszystkich tych wypowiedzi odniósł się w imieniu LP Dyr. A. Ballaun, który ponownie podkreślił, że zmiany zasad sprzedaży są konieczne i przypomniał, że wiele poprzednich krytykowanych rozwiązań wynikało np. ze stanowiska UOKiK. Zaproponował, aby do przeszłości nie wracać i skupić się na nowych rozwiązaniach
Jednak nie w pełni się z tym zgodził B. Czemko (PIGPD), podkreślając, że te rozwiązania z przeszłości, które rzutują na dalszy stan rynku muszą być brane pod uwagę. Chodzi tu np. o zbudowanie na zakupach drewna poklęskowego, historii zakupów bez pokrycia. Jeśli LP nie rozwiążą tego problemunp. przez zwiększone dostawy które wyrównają tą historię, to będziemy mieli w 2019r. z poważnym zaburzeniem konkurencyjności. Nie mamy też wciąż wyjaśnień na zadane już pytania o przyczynę niezgodności pomiędzy dość wyrównaną na przestrzeni ostatnich lat podażą drewna dębowego WO a zaskakująco rosnącą historią jego zakupów, która tą podaż przekroczyła w 2018r. o 9% - a jest to surowiec bardzo poszukiwany.
Do listy spraw, którymi powinien zająć się Zespół ds. Rozwoju PD B. Czemko dodał:

- uzgodnienie, zapewne z udziałem PZU, takiej formy zabezpieczeń za płatności za drewno, która zmniejszy to obciążenie ponoszone przez kupujących,

- wsparcie dla programu kształcenia zawodowego młodzieży i dokształcania dorosłych, co jest wymogiem chwili, biorąc pod uwagę systemowy już brak ludzi do pracy. Związana jest z tym też sprawa koniecznych ułatwień w zatrudnianiu obcokrajowców.

- Sprawą bardzo pilną, która pojawiła się w ostatnich dniach, jest wprowadzenie okresu 1-2 letniej karencji dla przepisów dotyczących przewozu drewna krótkiego które wynikają z właśnie wchodzącego w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury o sposobach przewozu ładunków. Wymuszają one przebudowę wielu pojazdów do transportu takiego drewna, co wymaga czasu.
Przekazał, że PIGPD, podobnie jak DGLP, już pracuje nad koncepcją konkretnych rozwiązań, opartych o ustalenia jakie poczyniliśmy z innymi organizacjami. Zaczęliśmy od listy szczegółowych spraw do uregulowania i pracujemy nad roboczym projektem zarządzenia i regulaminów sprzedaży drewna – oczywiścietraktując to jako bazę do dalszych prac.
     Dyrektor LP A. Konieczny zwrócił się wobec tego o jak najszybsze przesłanie tych projektów (co nastąpiło w dn. 06.03.2018r.).

     Na koniec Przedstawiciel MEN dyr. P. Bartoszak powrócił do wcześniej sygnalizowanej sprawy kształcenia zawodowego.Jest obecnie rządowy priorytet i nie sposób wyobrazić sobie, aby odbywało się ono bez udziału organizacji zrzeszającychprzedsiębiorców. Są też pieniądze na opracowanie programów takiego kształcenia, konkretnie dla zawodów związanych z przerobem drewna i meblarstwem. W dniu 01 marca jest w Ministerstwie spotkanie w tych sprawach (PIGPD wzięła w nim udział).

     Wobec braku dalszych zgłoszeń Minister M. Golińska zakończyła spotkanie zapowiadając, że sprawa kształcenia zawodowego musi stanąć na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

Opracował
Bogdan Czemko
Biuro PIGPD

Powyższy opis jest subiektywnym odzwierciedleniem przebiegu spotkania. Nie jest natomiast kompletnym, szczegółowym sprawozdaniem.

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

SYSTEM OLEJÓW AQUA DLA DREWNA TWARDEGO, IGLASTEGO, KORKA I BAMBUSA 2,5 litra
SYSTEM OLEJÓW AQUA DLA DREWNA TWARDEGO, IGLASTEGO, KORKA I BAMBUSA 2,5 litra
OKLEINIARKA BRANDT KD56
OKLEINIARKA BRANDT KD56
 Olej rzepakowy surowy odgumowany (CDRO) - DN 51605
Olej rzepakowy surowy odgumowany (CDRO) - DN 51605