Sortuj według: najnowsze
najstarsze

Pierwszeństwo zakupu drewna z Lasów Państwowych dla krajowych producentów - interpelacja poseł M. Wielichowskiej

25-08-2014

Pierwszeństwo zakupu  drewna z Lasów Państwowych dla krajowych producentów - interpelacja poseł M. Wielichowskiej

(...) Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego postuluje o stworzenie mechanizmów regulacyjnych, zapewniających krajowym przedsiębiorcom tym, którzy utrzymująmiejsca pracy w ilości korespondującej z ilością nabywanego drewna (a więc nie handlarzom), pierwszeństwo zakupu drewna z Lasów Państwowych. To zadanie wiąże się z wnioskiem o ograniczenie eksportu nieprzetworzonego drewna i z koniecznym ograniczeniem zjawisk spekulacyjnych w handlu tym drewnem (...) - Interpelacja poseł Moniki Wielichowskiej.

Koniecznosć wzmocnienia Inspekcji Ochrony Środowiska - interpelacja posła Adama Kępińskiego

23-06-2014

(...) Zgodnie z posiadanymi informacjami minister środowiska zamierza również powierzyć inspekcji ochrony środowiska kontrolę realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, również bez etatów i środków finansowych.

   Według posiadanego rozpoznania WIOŚ nie posiada fachowców w tej dziedzinie, a nieliczni fachowcy zatrudnieni w WIOŚ są słabo wynagradzani, co powoduje, że odpływają młode kadry i występują duże trudności z pozyskaniem nowych. Moim zdaniem zadania te powinny wykonywać służby leśne (np. nadleśnictwa) posiadające specjalistyczną kadrę w tym zakresie.(...) - interpelacja posła Adama Kępińskiego

Prace nad zmianami zmian w ustawie o lasach na przełomie lat 2013 i 2014 - interpelacja posła Jana Szyszko

23-06-2014

(...)Między wszystkimi projektami występują zasadnicze różnice pod względem przewidywanych regulacji prawnych, jednak najbardziej zastanawiająca i niezbędna do wyjaśnienia, m.in. w kontekście przygotowywanego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, jest różnica występująca między projektami ustawy o zmianie ustawy o lasach noszącymi tę samą datę (datę 7 stycznia 2014 r.), tj. między projektem ustawy o zmianie ustawy o lasach zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (jako projekt przyjęty przez Radę Ministrów) a projektem ustawy o zmianie ustawy o lasach przesłanym do laski marszałkowskiej.(...) - interpelacja posła Jana Szyszko

Rabunkowa gospodarka drzewna prowadzona przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych - inrepelacja posła Henryka Kmiecika

23-06-2014

(...) Powszechną krytykę wzbudza także fakt, że zdecydowana większość drewna, jak nie jego całość, jest sprzedawana w formie nieprzetworzonej. Sprzedawane są więc w swojej istocie ogromne ilości drewna nieprzetworzonego (okrągłego). Jest to ewidentne marnotrawienie posiadanych zasobów drewna, jak i niezamierzone, mam nadzieję, powiększanie stopy bezrobocia w Polsce. Uwagę także zwracają stosowane różnorakie ceny za ten sam materiał drzewny w różnych zakątkach naszego kraju i skomplikowane systemy ustalania cen, co powoduje możliwość różnego rodzaju nadużyć.(...) - interpelacja posła Henryka Kmiecika

Projekt zmian ustawy o lasach - interpelacja posła Krzysztofa Szczerskiego

23-06-2014

(...) Czy fakt odprowadzania już przez Lasy Państwowe podatków do budżetu państwa nie wyklucza możliwości obłożenia ich kolejnymi obciążeniami finansowymi? Czy odebranie Lasom Państwowym wypracowanych przez nie pieniędzy nie doprowadzi do ich zadłużenia się, a w dalszej perspektywie do bankructwa?(...) - interpelacja posła Krzysztofa Szczerskiego