Regulamin serwisu e-handeldrewnem.pl

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj


Regulamin serwisu E-handeldrewnem.pl

1. Definicje

EHD -  polski serwis aukcyjny E-handeldrewnem.pl, zwany dalej Serwisem , którego właścicielem jest „PIGPD” spółka z o.o. ul. Gronowa 22/1301, 61-655 Poznań, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod numerem 365556, NIP 781-185-63-07, REGON 301542254.

Aukcja – sposób przedstawienia oferty sprzedaży na stronach EHD

Zlecenie – przedstawienie na stronach EHD zapotrzebowania na dostawę określonego przez Użytkownika Towaru.

Oferta – umieszczenie przez Użytkownika gotowości do wykonania Zlecenia.

Użytkownik - podmiot gospodarczy reprezentowany przez upoważnioną do tego osobę pełnoletnią lub osoba pełnoletnia, która dokonała rejestracji w Serwisie  zgodnie z warunkami określonymi dla EHD. Użytkownik może być zarówno kupującym, jak i sprzedającym.

Towar - to przedmiot lub usługa wystawione przez Użytkownika za pomocą udostępnionej przez Serwis aplikacji internetowej, które mogą być nabywane za pomocą różnych opcji sprzedaży.

Sprzedający - użytkownik wystawiający Towar na Aukcję, na określoną liczbę dni, za określoną cenę i w wybranej przez siebie opcji  sprzedaży.

Kupujący - użytkownik nabywający  Towar.

Zleceniodawca – Użytkownik zgłaszający Zlecenie, na określoną liczbę dni i pod określonymi w opisie Zlecenia warunkami

Oferent -  Użytkownik zgłaszający swoją Ofertę w odpowiedzi na Zlecenie

Konto - stworzony przez system obsługi EHD profil użytkownika, za pomocą którego można  zarządzać Aukcjami, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.

Administrator - osoba prawna lub fizyczna upoważniona do obsługi EHD przez jego właściciela.

2. Postanowienia ogólne

2.1  W niniejszym regulaminie zawarte są szczegółowe warunki świadczenia usług przez EHD, a także prawa i obowiązki Użytkowników serwisu.

2.2 Serwis świadczy usługi na podstawie niniejszego regulaminu.

2.3 Wszystkie transakcje w Serwisie zawierane są w polskiej  jednostce monetarnej PLN.

2.4 W Serwisie dostępne są dwie opcje zawierania transakcji – poprzez Aukcje oraz Zlecenia.

2.5 W Serwisie można poprzez Aukcje wystawić i kupić Towar korzystając z różnych opcji sprzedaży:

a. poprzez licytację, czyli formę aukcji którą wygrywa kupujący, który  zaoferował najwyższą cenę zakupu.

b. poprzez opcję "kup teraz", czyli formę zakupu w której Kupujący  bez licytacji od razu nabywa przedmiot za cenę z góry  określoną i podaną przez Sprzedającego,

c. poprzez licytację łącznie z opcją "kup teraz", czyli formę zakupu w której Sprzedający  może wystawić przedmioty jednocześnie na licytację jak i w opcji "kup teraz".

2.6  Zlecenia mogą dotyczyć zarówno dostarczenia określonych przedmiotów fizycznych, jak i wykonania usługi. Oferty zgłoszone w trakcie trwania Zlecenia nie są wiążące dla Zleceniodawcy. Zleceniodawca może, ale nie musi dokonać wyboru jednego wykonawcy/dostawcy spośród wszystkich Oferentów.

2.7 Opłaty dotyczące korzystania z EHD określa zamieszczony w nim cennik, który może być okresowo zmieniany

3. Użytkowanie kont

3.1  Formularz rejestracyjny wymaga wypełnienia wszystkich pól i podania pełnych i prawdziwych danych kontaktowych. W  przypadkach naruszenia tego punktu regulaminu konto Użytkownika zostaje  zawieszone.

3.2 Osoba rejestrująca się na EHD w pełni aktywuje swoje Konto dopiero po potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

3.3 Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie.

3.4 Użytkownikami Serwisu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

3.5 Za Użytkowników niebędących osobami fizycznymi, działania powinny podejmować osoby uprawnione do ich reprezentacji.

3.6 Użytkownik oświadcza, że podane podczas rejestracji dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

3.7 Wszelkie zmiany danych adresowych i kontaktowych powinny być podawane i aktualizowane przez Użytkownika za pomocą  Panelu Użytkownika.

3.8 Użytkownik będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać imię, nazwisko, aktywny adres e-mail, datę urodzenia, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego.

3.9 Użytkownik będący osobą prawną zobowiązany jest podać nazwę firmy z wskazaniem jej formy prawnej, adres siedziby, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko osoby do kontaktu. Dodatkowo Użytkownik posiadający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązany jest podać numer takiego wpisu, NIP oraz REGON.

3.10 Na żądanie Administratora Użytkownik chcący dokonywać sprzedaży zobowiązany jest do przesłania mailem  skanów dokumentów potwierdzających  tożsamość Sprzedającego (dowód osobisty, paszport) lub istnienie jego firmy (aktualny odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej)

3.11 Serwis zastrzega sobie prawo do wyrywkowego badania prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.

3.12 W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika

3.13 Zmiana właściciela  Konta może być dokonana wyłącznie za zgodą Administratora. W przypadku nie zachowania tego wymogu Konto zbyte może być usunięte przez Administratora, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

3.14 Każdorazowo, gdy następuje zakończenie Aukcji lub Zlecenia i zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży za pośrednictwem EHD,  zostaje wygenerowany i wysłany e-mail do Sprzedającego z podaniem w nim nazwy, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail Kupującego oraz e-mail do Kupującego z podaniem w nim nazwy, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail Sprzedającego.

3.15 Jeżeli, w ocenie Administratora działanie Użytkownika jest niezgodne z regulaminem Serwisu lub prawem, Administrator może ograniczyć lub zawiesić świadczenie części funkcjonalności Serwisu takiemu Użytkownikowi (zablokować lub ograniczyć funkcjonalność Konta, usunąć je, usunąć treści danego Użytkownika lub opóźnić ich umieszczenie w Serwisie.

3.16 Sprzedający zgadza się na umieszczenie na Aukcji informacji o jego lokalizacji, takich jak kod pocztowy, województwo, miasto. Jeżeli Sprzedającym jest przedsiębiorca, ujawnieniu podlega dodatkowo jego NIP oraz firma.

4. Prawa i Obowiązki użytkowników aukcji

4.1 Kupujący/Oferent powinien zapoznać się dokładnie z  opisem wystawionej Aukcji/Zlecenia w której zamierza uczestniczyć, a Sprzedający/Zleceniodawca powinien wyczerpująco opisać sprzedawany przez siebie Towar, ponieważ wszystkie konsekwencje wynikające  ze złego opisu bądź nie zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedmiotu i warunków Aukcji, ponoszą strony uczestniczące w Aukcji.

4.2 Opis powinien dotyczyć wyłącznie Towaru będącego przedmiotem danej Aukcji/Zlecenia. Opis ten w szczególności nie może służyć jako reklama, promocja serwisów lub firm, w zakresie nie będącym przedmiotem Aukcji/Zlecenia.

4.3 Opis Aukcji/Zlecenia oraz inne informacje dotyczące warunków zawarcia transakcji powinny być rzetelne i prawdziwe, nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

4.4 Opisy Aukcji i Zleceń pochodzą wyłącznie od Użytkowników. Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Serwis EHD nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników – w tym zakresie pełną odpowiedzialność za opisy Towarów, ich fotografie, filmy video i inne treści ponoszą wyłącznie Użytkownicy.

4.5 Przebieg Aukcji:

a. Sprzedający określa cenę początkową, ma także możliwość ustalenia ceny minimalnej (ceny, od której jest skłonny sprzedać dany Towar). Z chwilą złożenia przez Kupującego oferty przekraczającej wysokość ceny minimalnej, informacja o cenie minimalnej znika z Aukcji.

b. Użytkownicy dokonują postąpień, a Licytację wygrywa ten Użytkownik, który oferuje najwyższą cenę w chwili zakończenia Licytacji, a cena minimalna (o ile została ustalona) została osiągnięta. Wysokość minimalnych postąpień określona jest następująco

Aktualna cena w PLN Wysokość postąpienia w PLN
1 - 29.99 0,5
30-99,99 1
100-299,99 2
300-999,99 5
1000-1999,99 10
2000-2999,99 15
3000-9999,99 25
Ponad 10000 100

c. Licytacja może być powiązana z opcją „Kup teraz”.

d. Licytacja może być dotyczyć jednej lub wielu sztuk Towaru. W przypadku Licytacji wielu sztuk, Użytkownik podaje cenę za jedną sztukę i określa ilość sztuk, jaką nabyciem jest zainteresowany za tą cenę.

e. Licytację wygrywają Kupujący którzy zajmują kolejno najwyższe miejsca na liście rankingowej, utworzonej zgodnie z kryterium ceny jednostkowej począwszy od miejsca pierwszego (najwyższa oferta ceny jednostkowej oznacza pierwsze miejsce na liście rankingowej) do wyczerpania dostępnej ilości egzemplarzy Towaru. Ostatni Kupujący, który wygrał Licytację może zrezygnować z zakupu, jeżeli przydzielono mu mniejszą ilość egzemplarzy niż ilość, której zakupem wykazał zainteresowanie. W przypadku, gdy więcej niż jeden Kupujący złoży identyczną ofertę cenową wygrywa ten, którego oferta została złożona wcześniej niż kolejnego Kupującego na liście rankingowej.

4.6 Kup teraz:

a. Sprzedający z góry określa cenę, za jaką skłonny jest sprzedać dany Towar.

b. Użytkownik może nabyć Towar za cenę podaną przez Sprzedającego.

c. Aukcja tego typu może być dotyczyć jednego lub wielu sztuk Towaru.

4.7 Zakończenie Aukcji oznacza, że zostaje zawarta umowa kupna - sprzedaży między Sprzedającym a wygrywającym Aukcję Kupującym. Tym samym obydwie strony zobowiązują się do jej dalszej realizacji, zgodnie z warunkami zawartymi w opisie Aukcji.

a. jeśli nie został nawiązany kontakt pomiędzy stronami możliwe jest zerwanie  umowy kupna-sprzedaży.

b. udokumentowana informacja o zerwaniu umowy kupna-sprzedaży przez jedną ze stron może być podstawą zablokowania konta tego użytkownika na EHD

4.8 Ceny

a. Wszystkie ceny podane i licytowane w serwisie są cenami netto, czyli nie obejmują podatku VAT,

b. Do ceny mogą być doliczane tylko uzasadnione i faktyczne koszty wysyłki

4.9 Każda oferta sprzedaży  może być zweryfikowana przez Administratora i usunięta, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie jest zgodna z niniejszym regulaminem i polskim prawem.

4.10  Całkowitą odpowiedzialność za wszelkie cechy swoich towarów, w tym za ich jakość, ponosi sprzedający.

4.11 Zlecenia – poprzez wystawienie w Serwisie Zlecenia Użytkownik zgłasza zapotrzebowanie na dostawę określonego w opisie Towaru.

a. Treść Zlecenia i odpowiedzi na Zlecenie (Oferty) jest przygotowywana i umieszczana na stronach Serwisu bezpośrednio przez Użytkowników. Serwis nie odpowiada za treść Zleceń ani Ofert.

b. Serwis zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Zlecenia oraz Ofert, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

c. Towary, które mają być objęte Zleceniem, muszą być opisane w sposób możliwie najdokładniejszy. W szczególności Opis Zlecenia powinien zawierać pełną charakterystykę przedmiotu Zlecenia (np. w formie specyfikacji technicznej), czasu potrzebnego na wykonanie Zlecenia, miejsca wykonania Zlecenia oraz wszelkich innych parametrów mogących mieć znaczenie przy wyborze danego Zlecenia.

d. W Opisie Zlecenia dopuszcza się umieszczanie proponowanej kwoty/stawki za wykonanie zlecenia.

e. Opis powinien dotyczyć wyłącznie Towaru będącego przedmiotem Zlecenia. Opis ten w szczególności nie może służyć jako reklama w zakresie nie będącym przedmiotem Zlecenia.

f. Zleceniodawca odpowiada w stosunku do Oferentów za wszelkie błędy lub nieścisłości opisu. Opis Zlecenia oraz inne informacje dotyczące Towaru lub Zleceniodawcy powinny być rzetelne i prawdziwe, nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

g. Użytkownik składając swoją Ofertę w odpowiedzi na złożone Zlecenie  zobowiązuje się do samodzielnego wykonania danej usługi, chyba że na jej wykonanie lub współwykonanie przez inne podmioty zgodził się Zleceniodawca.

h. Oferta wykonania danego Zlecenia zgłoszona z danego konta Użytkownika jest wiążąca dla właściciela tego konta.

i. Do obowiązków Użytkownika należy troska o to, aby składane za pośrednictwem jego Konta Oferty nie były lekkomyślne, czy też złożone omyłkowo - bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji złożenia Oferty. Oferent powinien być przygotowany na wykonanie usługi w momencie, gdy zostanie ogłoszony zwycięzcą aukcji. O tym fakcie zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

j. Po upływie okresu, na jaki Zlecenie zostało zamieszczone na stronach Serwisu Zleceniodawca może dokonać wyboru  jednej spośród przedstawionych Ofert. Zleceniodawca nie ma obowiązku wyboru Oferty. Informację o wyborze dokonanym przez Zleceniodawcę wszyscy Użytkownicy, którzy złożyli swoją Ofertę  otrzymują w postaci e-maila.

k. Jeżeli dla ważności umowy nie jest wymagana forma szczególna, wybór Oferty lub Ofert przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy i od chwili jej zakończenia wiąże Użytkowników Serwisu.

5. Opłaty i prowizje

5.1 Za zamieszczanie ofert Serwis pobiera opłaty wyłącznie od Sprzedającego. Wysokość opłat i szczegóły określa „Tabela opłat i prowizji”.

5.2 Wystawienie Towaru na Aukcję jest płatne. Szczegóły określone są w "Tabeli opłat i prowizji".

Tabela opłat i prowizji (aktualna od 01.01.2017r.)

Opłaty za dostęp do części „Sprzedam/Kupię” Serwisu

Rodzaj oferty

Wysokość opłaty

Zamieszczenie oferty „Sprzedam” (oferta typu Aukcja lub oferta  „Kup teraz”)

3,00 PLN netto

Zamieszczenie oferty „Kupię”

3,00 PLN netto

Opłata dodatkowa za wyróżnienie oferty na stronie, poprzez jej podświetlenie

2,00 PLN netto

Abonament miesięczny – pozwala na wystawienie nielimitowanej liczby ofert sprzedaży lub kupna w miesiącu

100,00 PLN netto/miesiąc

Opłaty za dostęp do części „Rynek Drzewny” Serwisu

Rodzaj oferty

Wysokość opłaty

Dostęp na 24h do płatnych działów części „Rynek Drzewny” - "Ceny" i "Przemysł drzewny w liczbach"

2,00 PLN netto – płatność za pomocą usługi  SMS Premium*

Abonament miesięczny na dostęp do płatnych działów części informacyjnej: "Ceny" i "Przemysł drzewny w liczbach"

25,00 PLN netto/miesiąc

Abonament półroczny na dostęp do płatnych działów części informacyjnej: "Ceny" i "Przemysł drzewny w liczbach"

59,00 PLN netto/6 miesięcy

Abonament roczny  na dostęp do płatnych działów części informacyjnej: "Ceny" i "Przemysł drzewny w liczbach"

99,00 PLN netto/12 miesięcy

*SMS Premium – płatność za pomocą SMS. Usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów komórkowych.

5.3 Wszystkie opłaty za korzystanie z Serwisu są cenami netto.

5.4 Korzystanie z Serwisu  jest darmowe dla Kupującego

5.5 Serwis pobiera dodatkowe opłaty za udostępnienie Sprzedającemu usług dodatkowych, takich jak np. dodatkowa promocja wystawionego Towaru. Usługi dodatkowe są płatne według „Tabeli opłat i prowizji”. Serwis nie zwraca pieniędzy w przypadku, gdy Towar nie został sprzedany, a Sprzedający nabył usługi dodatkowe.

5.5 Użytkownik ma wgląd do aktualnego stanu swojego salda, informacji o opłatach i zawartych transakcjach poprzez funkcje dostępne w panelu Użytkownika.

5.6 Użytkownik ma dostęp do danych o swoich opłatach i transakcjach dokonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

5.7 Użytkownik ma obowiązek spłaty zadłużenia wobec Serwisu do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Użytkownik nie ma obowiązku spłaty zadłużenia, jeśli kwota należności w danym okresie rozliczeniowym, nie przekroczyła50 złotych. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania, gdy spłaty zadłużenia zażąda Serwis lub gdy Użytkownik wystąpi o wystawienie faktury VAT za dany okres rozliczeniowy. Serwis  każdego pierwszego dnia miesiąca wyśle Użytkownikowi e-mail informujący o kwocie do zapłaty, jeżeli kwota ta jest wyższa niż 50 złotych.

5.8 W przypadku, gdy Sprzedający nie uiścił opłat na rzecz Serwisu w terminie 4 dni od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić Serwis ma prawo zablokować Sprzedającemu możliwość wystawiania Towarów. Blokada nie ma wpływu na Aukcje w toku.

5.9  W przypadku opóźnienia w zapłacie opłat należnych Serwisowi przekraczającego czternaście dni, Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Konta do momentu zapłaty i zaksięgowania należności na rachunku bankowym Serwisu lub usunąć Konto Użytkownika. Ponowna rejestracja danego Użytkownika może nastąpić wyłącznie za zgodą Administratora.

5.10  „Tabela opłat i prowizji” stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6. Odpowiedzialność

6.1 Wszelką odpowiedzialność związaną z realizacją umowy kupna - sprzedaży ponoszą Użytkownicy.

6.2 Administrator EHD i właściciele EHD nie ponoszą odpowiedzialności za transakcje stanowiące wynik korzystania z EHD, a w szczególności za  wady fizyczne i prawne Towarów, bezpieczeństwo transakcji, terminy zapłaty, prawdziwość opisów oferowanych  Towarów, oraz za wszelkie  formy oszustwa podejmowane przez użytkowników EHD.

6.3 Administratorzy i właściciele Serwisu dokładają wszelkich starań aby Serwis działał poprawnie i bez usterek. Serwis nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.

6.4 Serwis zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.

6.5 Serwis oferuje Użytkownikom serwisu możliwość zgłaszania podejrzanych Aukcji lub Zleceń. Użytkownicy mogą w łatwy sposób, przy wykorzystaniu usługi dostępnej na stronie Serwisu, informować Serwis o wszelkich Aukcjach lub Zleceniach, które noszą znamiona naruszania regulaminu, łamania obowiązujących przepisów oraz o Użytkownikach naruszających dobre obyczaje albo inne zasady Serwisu.

6.6 Naruszenie regulaminu może skutkować podjęciem odpowiednich kroków przez Serwis, z blokadą i usunięciem Konta włącznie.

6.7 Jeżeli Użytkownik trzy razy w ciągu 6 miesięcy nie wykona umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, w szczególności nie zapłaci za Towar lub nie przekaże Towaru, który wystawił w Serwisie, Administrator działając na podstawie wiarygodnych informacji od Użytkowników lub organów państwowych, może zablokować mu możliwość nabywania lub wystawiania kolejnych Towarów.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Administrator EHD zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

7.2 Serwis o każdej zmianie będzie informować Użytkowników w e-mailu wysłanym na adres e-mail podany przy rejestracji, co najmniej na dwa tygodnie przed wejściem planowanej zmiany w życie. W przypadku wprowadzenia każdej zmiany Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Serwisem.

7.3 Administrator zastrzega sobie prawo monitorowania i weryfikacji kont użytkowników i ofert sprzedaży oraz ich  usuwania i zawieszania w przypadku uznania, że istnieją jakiekolwiek niezgodności z niniejszym regulaminem lun polskim prawem.

7.4 Użytkownik może rozwiązać umowę z Serwisem w każdym czasie, po uregulowaniu należności wobec Serwisu oraz pod warunkiem wykonania umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.

7.5 Uznanie prawomocnym wyrokiem sądu któregoś z postanowień niniejszego regulaminu za nieważne, nie powoduje utraty mocy jego pozostałych postanowień.

7.6 Umowa zawarta między Użytkownikiem a Serwisem oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji właściwych polskich sądów powszechnych.

7.7  Serwis może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy z Użytkownikiem, jeżeli przeniesienie takie nie spowoduje uszczerbku w prawach Użytkownika.

7.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2012r co do działających funkcjonalności, a co do funkcjonalności, które nie są implementowane w danym czasie, z chwilą ich udostępnienia w Serwisie.

7.9 Serwis nie jest stroną w stosunkach między Zleceniodawcą a Oferentem. Serwis udostępnia jedynie narzędzie dla celów komunikowania się Użytkowników Serwisu.

7.10 Serwis - poza wyjątkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa oraz z niniejszego regulamin - nie ingeruje w przebieg Licytacji. W szczególności nie ma wpływu na to, kto zostanie zwycięzcą i czy jakakolwiek Oferta zostanie wybrana przez Zleceniodawcę.

7.11 Serwis nie ma wpływu na sposób, formę ani treść zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu umów. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za ważność ani za skuteczność zawartych za pośrednictwem Serwisu umów.


Polityka Prywatności:

1. Właściciele i Administratorzy Serwisu EHD dołożą wszelkich starań dla ochrony danych osobowych Użytkowników.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu świadczenia usług przez Serwis.

3. Serwis udostępnia innym podmiotom dane Użytkowników wyłącznie na zasadach podanych w regulaminie i niniejszym załączniku.

4. Serwis stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia adresów e-mail oraz haseł Użytkowników.

5. Administratorem danych osobowych jest „PIGPD” spółka z o.o. ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod numerem 365556, NIP 781-185-63-07, REGON 301542254.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania informacji na temat adresu IP stosownym instytucjom i organom państwowym w przypadku, gdy z adresów tych prowadzona jest działalność szkodliwa dla serwisu lub Administrator Serwisu uzna iż mogło dojść do naruszenia przepisów prawa.

7. Serwis uzyska zgodę Użytkownika przed przekazaniem jego danych innym podmiotom w celach marketingowych.

8. Pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika Serwis może przekazywać na adres e-mail Użytkownika materiały reklamowe osób trzecich.

9. Użytkownicy wyrażają zgodę na ujawnianie ich danych osobowych innym Użytkownikom w celu finalizacji transakcji.

10. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać tzw. „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. „Cookies” są nieszkodliwe dla komputera, Użytkownika i danych. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych.

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

Krawędziaki
Krawędziaki
Deska jesionowa jednostronnie czysta
Deska jesionowa jednostronnie czysta
Sosna, tarcica nieobrzynana, pryzma
Sosna, tarcica nieobrzynana, pryzma