Uwagi PIGPD do projektów warunków technicznych Lasów Państwowych

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy Drzewni

 

Jak już Was informowaliśmy, na stronie Portalu Leśno – Drzewnego, w zakładce „Normy” znajdują się 4 projekty warunków technicznych przygotowanych przez Lasy Państwowe, zmieniające w istotny sposób klasyfikację drewna wielkowymiarowego liściastego, oraz dodatkowo sposoby pomiaru wszystkich sortymentów. Termin składania opinii mija 12-go października.

Biuro Izby przeanalizowało ww. materiał i zgłosiło nasze uwagi pismem, które załączamy. Zainteresowanych prosimy o złożenie uwag również we własnym imieniu, oczywiście stawiając do Waszej dyspozycji treść naszego pisma.

Biuro Izby


ul. Gronowa 22, p. 1301,  61-655 Poznań,
Tel. + 61- 668 90 41;  e-mail biuro@przemysldrzewny.pl
_________________________________________________________

IG-99 /10/2018                                                                                          Poznań, dn. 09.10.2018 r.

 

Pan
Andrzej Konieczny
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

W związku z opublikowaniem na stronach Portalu Leśno – Drzewnego następujących dokumentów:

- „Warunki techniczne - Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego – projekt z dn. 28.09.2018”

- „Warunki techniczne –Drewno wielkowymiarowe liściaste – projekt”,

- „Warunki techniczne –Drewno wielkowymiarowe liściaste kłodowane – projekt

 Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego zgłasza niniejszym  uwagi zamieszczone poniżej.

I. Uwagi do projektu pt. „Warunki techniczne - Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego – projekt z dn. 28.09.2018r”:

W p. 2.1 projektu ustala się jakość okrzesywania  jako „bardzo dobrą”, przy pozostawieniu sęków o wysokości 1 cm. Uwagi na ten temat zgłoszono już pismem Izby z dn. 06.08.18. znak IG-94/08/2018.

Dopuszczenie występowania w drewnie stosowym złożonym ze sztuk bardzo dobrze okrzesanych, sęków wystających 1 cm lub więcej ponad pobocznicę sztuk drewna oznacza, iż ułożone z nich stosy zostaną istotnie rozluźnione w stosunku do stosów zawierających identyczne drewno, lecz okrzesane równo z powierzchnią drewna. Inaczej mówiąc, stosy mające taką samą ilość metrów przestrzennych, złożone ze sztuk okrzesanych bardzo dobrze zgodnie z projektem omawianych warunków technicznych, będą miały istotnie mniejszą ilość drewna wyrażoną w metrach sześciennych, niż stosy złożone ze sztuk bardzo dobrze okrzesanych zgodnie z wymogami Polskiej Normy.

Zwracamy tu uwagę, iż różnice te mogą być bardzo znaczne, szczególnie przy drewnie cienkim. Przykładowo, sztuka drewna o średnicy 5 cm, z kilkoma sękami wystającymi 1 cm, może zająć prawie dwukrotnie więcej miejsca w stosie, niż taka sama sztuka bez wystających sęków.

W wypadku drewna o średnicy 10 cm, różnica taka wyniesie ok. 44%, a przy 15 cm – 28%.

Nawet, jeśli w praktyce różnice te będą mniejsze, czego nie można wykluczyć, to i tak pozostaną tak duże, iż wpłyną znacząco na wartość drewna wycenianego i sprzedawanego na podstawie pomiarów stosów. Podobny skutek przyniesie pozostawienie sporadycznych sęków o wysokości do 3 cm, w dopuszczalnym zagęszczeniu 1 sęk/1mb.

Pozostawienie definicji w zaproponowanym brzmieniu musiałoby więc spowodować istotną zmianę przeliczników używanych do obliczania miąższości sprzedawanego drewna stosowego okrzesywanego „bardzo dobrze”, czyli metrów przestrzennych drewna zmierzonego w stosie, na metry sześcienne (mp/m3).

Składamy wniosek o taką korektę, poprzedzoną niezbędnymi, udokumentowanymi badaniami.

2. W p. 6.1 dopuszczono nowy sposób wyliczania miąższości drewna mierzonego pojedynczo, w sztukach (czyli głównie wielkowymiarowego) na 2 sposoby: na podstawie pomiaru średnicy górnej, z uwzględnieniem zbieżystości pomiędzy średnicą środkową a górną, oraz równolegle dopuszczany jest też sposób  tradycyjny, wg pomiaru tylko średnicy środkowej.

Oznacza to, że dodano bardziej złożony sposób wyliczania miąższości drewna, wymagający zmierzenia dwóch średnic (środkowej i górnej) uznając go za równorzędnie dopuszczalny z wyliczeniem opartym tylko o pomiar średnicy górnej.

Można chyba przyjąć, że to utrudnienie ma dla sprzedawcy drewna (który jest tu również ustalającym omawiane warunki) sens tylko wówczas, gdy efekt bardziej złożonego pomiaru jest dla niego w jakichś przypadkach korzystniejszy niż pomiar tradycyjny. Inaczej mówiąc, w myśl omawianych warunków technicznych każdorazowo i dowolnie może on wybierać pomiędzy dwoma dopuszczonymi do stosowania metodamiwyliczania miąższości, stosując tą bardziej dlasiebie korzystną. To niedopuszczalne i potencjalnie korupcjogenne rozwiązanie. Te dwie metody mogą być równolegle stosowane tylko wówczas, gdy przedstawione zostaną dowody, iż dają one identyczny wynik. Jest to mało prawdopodobne ze względu na fakt, iż naukowo wykazano, iż kształt strzały drzewa odpowiada kształtowi paraboloidy obrotowej, a nie stożka ściętego. Tym samym zbieżystość dłużyc jest większa w części górnej, a niższa – w dolnej. W efekcie metoda obliczania miąższości oparta o pomiar zbieżystości części górnej zawsze da wynik zawyżony w stosunku do metody opartej tylko o pomiar średnicy środkowej.

Niniejszym składamy wniosek o przedstawienia dowodów na identyczność efektów pomiaru miąższości drewna obiema omawianymi metodami, lub wycofanie dopuszczenia pomiaru opartego o pomiar średnicy górnej i zbieżystości górnej części drewna.

II. Uwagi do projektu pt „Warunki techniczne – Drewno wielkowymiarowe liściaste – projekt”.  Ocena wprowadzonych zmian w  stosunku normy do PN-D/95008:1992 „Drewno wielkowymiarowe liściaste”

Tab. 1.

L.p.

Wada

Wg PN-D-95008

Wg projektu warunków LP

Uwagi

1.

Średnica min. w g.k

Kl. C i D: 18 cm

Db, Bk 20 cm, pozostałe 18 cm

Korzystna zmiana: poprawa jakości drewna Db i Bk. Proponujemy rozszerzyć ją na drewno Brz

2.

Sęki zepsute i nadpsute

Kl. C max. 8 cm; kl. D do 10 cm i db 15cm

Kl. C do 10 cm, kl. D wszystkie gatunki 15 cm. Zniknęło pojęcie „nadpsute”

Bardzo niekorzystne: zmiana przesunie część drewna z kl. D do C

3.

 

 

3.1

 

 

 

 

3.2

 

 

Pęknięcia czołowe

Wada dotyczy pęknięć okrężnych  i rdzeniowych łącznie

Wada dotyczy tylko pęknięć okrężnych

Bardzo niekorzystne: zmiana oznacza dopuszczenie pęknięć czołowych rdzeniowych bez ograniczeń we wszystkich klasach

Pęknięcia czołowe okrężne

W kl. C dopuszczalne

bez ogr.

W kl. C dopuszczalne do ½ śr. czoła

Korzystne: ograniczy zakres pęknięć czołowych w kl. C

Pęknięcia czołowo-boczne i mrozowe

W kl. A: niedopuszczalne

W kl B i C: dopuszczalne 1 w linii prostej

W kl. D: dopuszczalne

W kl . Ai B niedopuszczalne.

W kl.C:- niegłębokie dopuszczalne; głębokie lub mrozowe dopuszczalne jedno pęknięcie

- przechodzące do 1/10 Ø czoła

W kl. D dopuszczalne

Korzystne: Poprawa jakości kl. B,

Niekorzystne: pogorszenie jakości kl. C

4.

Krzywizna

Dopuszczalna tylko jednostronna w ustalonym dla klas zakresie

W drewnie bk dopuszczalna wielostronna w kl. C i D

Niekorzystne: znaczne pogorszenie jakości drewna bk kl. C i D

5.

 

 

 

Zaparzenie

W kl. C dopuszczalne do 1/5 średnicy czół

W kl. D dopuszczalne do 1/3 średnicy czół

W kl. C dopuszczalne do 1/3 średnicy czół

W kl. D dopuszczalne

Niekorzystne: istotne pogorszenie jakości kl. C i (szczególnie) D. Drewno całkowicie zaparzone powinno być klasyfikowane jako opał

6.

Zgnilizna strzały (huba)

Niedopuszczalna w kl. A i B, w kl, C i D dopuszczalna

Niedopuszczalna w kl A, B i C, w kl D dopuszczalna

Korzystne: poprawa jakości kl. C

7.

Zgnilizna zewnętrzna

W kl. C i D drewno db warunkowo dopuszczalna

W kl. C i D drewno db, wiąz i jesion warunkowo dopuszczalna

Niekorzystne: pogorszenie jakości drewna gat. wiąz i jesion kl C i D

8.

Uszkodzenia technologiczne czołowe (wyrwania)

Wada nie ujęta w normie

W kl. B i C dopuszczalne do 1/5 śr. czoła, w kl. D dopuszczalne

Niekorzystne: istotne pogorszenie jakości kl. od B do C

Uszkodzenia technologiczne boczne

Wada nie ujęta w normie

W kl. A, B i C dopuszczalna o głębokości do 2 cm

W kl. D dopuszczalna

Niekorzystne: pogorszenie jakości wszystkich klas

 

Uwaga dodatkowa: Warunki techniczne w p. 3 w akapicie „Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie” zawierają następujący warunek:

 „Dopuszcza się nie zaliczanie do długości dłużycy lub kłody odcinka z wadami o większym rozmiarze niż dopuszczalne”.

Zapis sugeruje, zapewne wbrew intencji autorów, że możliwe jest zaliczanie do długości dłużycy lub kłody odcinka z wadami o większym rozmiarze niż dopuszczalne. To  niejasny warunek. Proponujemy zastąpić go sformułowaniem: „Dopuszcza się wystąpienie na dłużycy lub kłodzie odcinka z wadami o zakresie większym niż dopuszczalny, pod warunkiem nie zaliczenia go do długości tej dłużycy lub kłody”

Niniejszym wnioskujemy o poprawienie  tego zapisu, oraz o wycofanie zmian wymagań jakościowo – wymiarowych, wskazanych w tab. 1, w kolumnie „Uwagi” jako „bardzo niekorzystne” lub „niekorzystne”.

III. Uwagi do projektu pt „Warunki techniczne – Drewno wielkowymiarowe liściaste kłodowane – projekt”. Ocena wprowadzonych zmian w  stosunku do PN-D/95008:1992 „Drewno wielkowymiarowe liściaste

Uwagi ogólne:

  1. Warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe liściaste dopuszczają również wyrobienie i sklasyfikowanie drewna w kłodach. Do czego więc potrzebne są osobne warunki na same kłody?
  2. Kłody w myśl projektu osobnych warunków technicznych występują tylko w kl C i D. Inaczej mówiąc, jeśli ktoś chce kupić drewno tylko drewno wyższej jakości (kl. A lub B), to nie ma takiej możliwości. Musi kupić dłużyce z odziomkami kl. A lub B, które zawierają również odcinki czubowe kl. C. To działa na jego szkodę. A więc drewno kłodowane powinno być dostępne we wszystkich klasach jakości, a warunki techniczne muszą objąć również opis kl. A i B.
  3. Tabela przeliczników miąższości kłód w stosie z mp na m3 zawiera błędne wymiary długości, niezgodne z wymiarami podanymi w tabeli „wymagania jakościowo – wymiarowe”.
  4. Zakres wad i cech drewna dopuszczonych w poszczególnych klasach przez projekt warunków technicznych dla drewna kłodowanego nie jest spójny z zakresem dopuszczonym przez projekt warunków na drewno wielkowymiarowe (które dotyczą też kłód). Oznacza to, że kłoda danej klasy, wyodrębniona w pomiarze sekcyjnym lub wymanipulowana z dłużycy w tartaku może mieć inną jakość niż  kłoda tej samej klasy i wymiarów, pozyskana w lesie. Dopuszcza się też inne wymiary (tj. minimalną średnicę górną 14 cm, zamiast 18 lub 20 cm), To niedopuszczalne sprzeczności.
  5. Punktem odniesienia do oceny projektu warunków musi być PN-D/95008, gdyż istniejące tymczasowe warunki techniczne na drewno kłodowane liściaste (zarządzenie DGLP nr 25/2018) dotyczą tylko specyficznego drewna z terenów poklęskowych.

Tab. 2

L.p.

Wada lub cecha

Wg PN-D-95008

Wg projektu warunków LP

Uwagi

  1.  

Najmniejsza średnica górna b. k.

18 cm

14 cm

Niedopuszczalna zmiana, sankcjonująca zakwalifikowanie kłód zbyt cienkich jako pełnowartościowy surowiec do przerobu w tartakach

2.

Sęki zepsute i nadpsute

Kl. C max. 8 cm; kl. D do 10 cm i db 15cm

Kl. C do 10 cm, kl. D wszystkie gatunki 15 cm. Zniknęło pojęcie sęki „nadpsute”

Bardzo niekorzystne: zmiana przesunie część drewna z kl. D do C

3.

Pęknięcia

Wada dotyczy pęknięć okrężnych  i rdzeniowych łącznie

Wada dotyczy tylko pęknięć okrężnych

Bardzo niekorzystne: zmiana oznacza dopuszczenie pęknięć czołowych rdzeniowych bez ograniczeń we wszystkich klasach

4.

Pęknięcia czołowe okrężne

W kl. C dopuszczalne

bez ogr.

W kl. C dopuszczalne do ½ śr. czoła

Korzystne: ograniczy zakres pęknięć czołowych w kl. C

5.

Pęknięcia czołowo-boczne i mrozowe

W kl  C: dopuszczalne 1 w linii prostej

W kl. D: dopuszczalne

W kl. C i D: dopuszczalne jedno pęknięcie

 

Korzystne: Poprawa jakości kl. D,

Niekorzystne: pogorszenie jakości kl. C

6.

Krzywizna

Dopuszczalna tylko jednostronna w ustalonym dla klas zakresie

W drewnie bk dopuszczalna wielostronna w kl. C i D

Niekorzystne: znaczne pogorszenie jakości drewna bk kl. C i D

7,

Zabitki

W kl C dopuszczalna o szerokości do 12 cm

W kl C dopuszczalna o szerokości do 15 cm

Niekorzystne: pogorszenie jakości kl. C

8.

Zaparzenie

W kl. C dopuszczalne do 1/5 średnicy czół

W kl. D dopuszczalne do 1/3 średnicy czół

W kl. C dopuszczalne do 1/3 średnicy czół

W kl. D dopuszczalne

Niekorzystne: istotne pogorszenie jakości kl. C i D – szczególnie kl. D

 

9.

Zgnilizna strzały (huba)

Niedopuszczalna w kl. A i B, w kl, C i D dopuszczalna

Nie wymieniona

Bardzo niekorzystne: tej wady nie bierze się pod uwagę, czyli uznaje się za dopuszczalną

10.

Zgnilizna zewnętrzna

W kl. C i D drewno db warunkowo dopuszczalna (zmniejszenie średnicy) Inne gat: dopuszczalna w kl. C do ¼ obwodu i 1/10 średnicy;

 W kl. D – do ½ obwodu i 1/10 średnicy

Wszystkie gat.: dopuszczalna w kl. C do ¼ obwodu i 1/10 średnicy;

 W kl. D – do ½ obwodu.

Brak warunku zmniejszenia średnicy drewna db o pierścień zgnilizny

Niekorzystne: powiększa dopuszczenie zakresu zgnilizny zewnętrznej

11.

Uszkodzenia technologiczne czołowe (wyrwania)

Wada nie ujęta w normie

W kl. B i C dopuszczalne do 1/5 śr. czoła,
w kl. D dopuszczalne do 1/3 śr. czoła

Niekorzystne: istotne pogorszenie jakości kl. C i D

12.

Uszkodzenia technologiczne boczne

Wada nie ujęta w normie

W kl. C dopuszczalna o głębokości do 2 cm

W kl. D dopuszczalna o głębokości do 4 cm

Niekorzystne: pogorszenie jakości  klas C i D

Niniejszym wnioskujemy o wycofanie całości omawianego projektu jako zbędnego i dublującego dokument „Warunki techniczne. Drewno wielkowymiarowe liściaste”. W wypadku jego podtrzymania, za niezbędne uważamy uwzględnienie uwag zawartych w wyżej zamieszczonych p. 2; 3 i 4 , oraz wycofanie zmian wymagań jakościowo – wymiarowych, wskazanych w tab. 2, w kolumnie „Uwagi” jako „bardzo niekorzystne” lub „niekorzystne”.

Podsumowując, zmuszeni jesteśmy uznać wszystkie trzy ww. projekty za wadliwe, jako zawierające istotne błędy formalne, oraz warunki i opisy istotnie pogarszające jakość drewna w obrębie poszczególnych klas jakościowo-wymiarowych, jak również wprowadzające metody pomiaru mogące naruszać interesy kupujących a przynoszące nieuprawnione korzyści sprzedawcy.

Niezbędne jest usunięcie lub zmianaww. złych i niekorzystnych zapisów.

Równocześnie wskazujemy, iż trwająca obecnie sprzedaż drewna na cały rok 2019 dotyczy sortymentów opisanych, sklasyfikowanych i wycenionych zgodnie z obowiązującymi w tym momencie warunkami technicznymi i normami. Tym samym wprowadzenie nowych warunków technicznych jako podstaw klasyfikacji i pomiaru już zakupionego drewna nie jest możliwa w trakcie 2019r., gdyż oznaczałoby to zmianę podstaw jego wyceny, czylipoważne naruszenie warunków umów na jego zakup.

Z poważaniem

Bogdan Czemko
Dyrektor

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

Ostrzarka SOG-125/P
Ostrzarka SOG-125/P
2.	SPRZEDAM DREWNO SOSNOWE NA OPAŁ -  PAPIERÓWWKA 100mp
2. SPRZEDAM DREWNO SOSNOWE NA OPAŁ - PAPIERÓWWKA 100mp
tarcica
tarcica