Walne Zgromadzenie CZłonków Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

pobierz artykuł jako PDF lub Drukuj

W dniu 15 czerwca, w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków PIGPD i przewodniczył mu Prezydent Izby Sławomir Wrochna.
Spotkanie obejmowało:
- sprawozdanie z działań Izby w 2017r., poszerzone o opis działań tegorocznych, wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017r.
- omówienie sytuacji negocjacyjnej i perspektyw zmian jakie niosą zapowiadane akty prawne: nowe zasady sprzedaży drewna, rozporządzenie LULUCF wydane przez Parlament i Radę UE, propozycje zmian ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych („40€”), poselski projekt zmian ustaw o ochronie środowiska i o odpadach.

We wcześniejszym terminie Członkowie Izby otrzymali sprawozdanie finansowe, które przedstawił dyrektor Biura Izby, Bogdan Czemko.
B. Czemko podkreślił, że Izba w 2017r. musiała się skupić na sprawach zakupu drzewna z LP jako najważniejszych dla naszych członków, gdyż wymuszały to ówczesne warunki – kontrowersyjne i stale zmieniane zasady sprzedaży, które narzucał ówczesny dyrektor generalny LP K. Tomaszewski oraz sierpniowy huragan zmieniający radykalnie sytuację na rynku, a w ślad za nim kolejne kontrowersyjne zasady sprzedaży drewna poklęskowego, zastosowane przez LP. Sytuacja stała się bardzo konfliktowa, mimo prób szukania kompromisu jakie podejmowało Ministerstwo Rozwoju. Nagłaśnianie naszych problemów dało ten skutek, że powstał ministerialny Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego, niezależny od LP, gdzie miały one być omówione i propozycje naprawy wypracowane, co zresztą dzieje się też obecnie. Wszystko uległo zmianie, gdy miejsce K. Tomaszewskiego zajął obecny dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny. Rozpoczęły się rzeczywiste negocjacje warunków sprzedaży drewna, które dają szansę na znalezienie właściwych rozwiązań. Izba wzięła tu na siebie rolę koordynatora uzgodnień pomiędzy organizacjami reprezentującymi wszystkie branże przemysłu drzewnego. Dzięki temu jak dotąd skutecznie udaje się utrzymać dość jednolite stanowisko całego przemysłu, przynajmniej w najważniejszych sprawach. Pojawiła się bowiem świadomość rzeczy z pozoru oczywistej – że tylko wspólnie uzyskamy dobre rozwiązania. Jednak o efektach będziemy mówić dopiero po zakończeniu rozmów.

Izba równocześnie zajmowała się szeregiem innych spraw – m. in. uzgodnieniami dotyczącymi definicji drewna energetycznego (co sprowadzało się do obrony ustalonej, dobrej definicji i blokowania kolejnych, bardzo dla nas niekorzystnych projektów rozporządzenia), zmian przepisów dot. sposobu przewozu dłużyc samochodami, sprawami „40E”, szukaniem metody obniżenia kosztów zabezpieczeń płatności za drewno, opiniowaniem szeregu pomniejszych aktów prawnych. Część tych działań trwa nadal.
Ponadto już po raz trzeci zorganizowaliśmy przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi  Pawilon Promocji Drewna podczas Wystawy DREMA, z dużymi rabatami na zakup stoisk firmowych, cieszący się coraz większą popularnością. Stworzyliśmy film promujący drewno jako materiał i wyroby z niego, zorganizowaliśmy V Konferencję KOOPDREW, z licznym udziałem prelegentów i gości z Polski i z zagranicy. Nasi członkowie wyjechali z nami na 2 misje handlowe (do Kanady i na Białoruś) oraz uczestniczyli w jednym wyjeździe „technicznym” – do Włoch z firmą TEKNIKA (też członkiem Izby). Rozwijamy kontakty z „drzewnymi” organizacjami z całej Europy, m. in. uczestnicząc w Pradze w spotkaniu European Timber Trade Federation. Utrzymujemy i rozwijamy portal branżowy www.e-handeldrewnem.pl, złożony z części handlowej i informacyjnej.Wydaliśmy kolejny Kalendarz Przemysłu Drzewnego.
Po sprawozdaniu merytorycznym, B. Czemko przedstawił sprawozdanie finansowe, zaznaczając, że część zadań Izby firmowana była przez naszą spółkę zależną – PIGPD sp. z o.o. Tylko wówczas mogliśmy bowiem starać się o rządowe dofinansowanie niektórych przedsięwzięć – tj. konferencji KOOPDREW i Kalendarza Przemysłu Drzewnego.Członkowie zostali zapoznani z planem działań i budżetu Izby na 2018r., już wstępnie zatwierdzonym na początku roku przez Radę Izby.
Plan działań obejmował następujące główne kierunki:

Kontynuacja działań w celu ustalenia sprawiedliwych zasad sprzedaży drewna przez LP z wykorzystaniem możliwości stworzonych przez ZdsRPD, w tym:

- ustalenie rozwiązań dot. umów wieloletnich, jawności procedur, utrwalenia prawnego,
- rozwiązanie sprawy „40€”,
- rozwiązanie sprawy ubezpieczenia płatności

Działania promocyjne:
- rozwijanie Pawilonu Promocji Drewna przy współpracy z MTP
- rozwijanie portalu www.e-handeldrewnem.pl, w tym części giełdowej i  informacyjnej
- stała pomoc członkom w wymianie ofert handlowych

Organizacja konferencji, szkoleń, wyjazdów:
- organizacja VI Kongresu P.D. KOOPDREW 2018 ukierunkowanego na prezentację rynków i omówienie sytuacji w handlu drewnem
- organizacja wyjazdów: wstępnie na Ukrainę, do Wlk. Brytanii, Indii  i do Rosji
- szkolenia nt. podstawowych zasad produkcji wyrobów tartacznych i klasyfikacji tych wyrobów
- współpraca z Ministerstwem Edukacji i władzami województw przy rozwijaniu kształcenia zawodowego młodzieży pod kątem pracy w przemyśle drzewnym.

Działalność wydawnicza:
- wydanie Kalendarza Przemysłu Drzewnego
- wydanie informatora  dot. przemysłu tartacznego w Polsce,

      Pozyskiwanie nowych członków:
      - w ramach indywidualnych wizyt, masowych spotkań, targów i konferencji
      - przez budowę pozytywnego wizerunku Izby w mediach

Z powodu braku quorum, nie odbyły się wybory uzupełniające do Rady Izby.
Oznacza to, że Rada do końca swej kadencji i wyborów które odbędą się na najbliższym WZ w 2019r., działać będzie w składzie zmniejszonym do 8 osób: Sławomir Wrochna – Prezydent, wiceprezydenci: Juliusz Kasprowiak i Andrzej Górski, członkowie Rady:Mariusz Benedykciński, Zdzisław Duchnowicz, Maciej Marynowski, Radosław Szatkowski, Aneta Wilińska. Z tego samego powodu nie głosowano również zmian w Statucie Izby.

Kolejną część spotkania zajęło omówienie sytuacji bieżącej.

a/. Prezydent Izby S. Wrochna i dyrektor B. Czemko opisali przebiegnegocjacji nowych zasad sprzedaży drewna, ilustrując to prezentacją ich projektu, przedstawionego przez LP na ostatnim spotkaniu Zespołu Celowego, powołanego przez dyrektora generalnego LP. Dyskusja, jaka po tym nastąpiła skupiła się na sprawie punktacji z geografię zakupów (która mimo poprawek LP nadal uznana jest za kryterium nieczytelne i niemożliwe do skontrolowania przez kupujących), oraz na sprawie ustalania cen maksymalnych za drewno. Pomysł LP , aby te ceny stopniowo „spłaszczać” na poziomie RDLP i na poziomie nadleśnictw jest właściwy, ale nie może prowadzić do podwyżki, co jednak grozi w wielu miejscach. Ponadto zmiany muszą być konkretne, a nie tylko kosmetyczne. Cena maksymalna powinna być zbliżona do obecnej średniej. Skrytykowano rozwiązanie, które pozwala w tzw. procedurze portalowej „A” składać oferty na 100% historii zakupów, bez gwarancji, czy znajdą one pokrycie w ofercie sprzedaży LP. S. Wrochna przekazał, że takie właśnie uwagi Izba już zgłosiła pisemnie i zobowiązał się do ich obrony podczas najbliższego posiedzenia Zespołu.

b/. Omówiona została sprawa LULUCF już przyjętego jako obowiązujące rozporządzenie UE, oficjalnie opublikowane 14-go.Informacja na jego temat została nam przekazana podczas spotkania Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego przez wiceminister środowiska M. Golińską. Sytuacja jest potencjalnie groźna, gdyż podstawa wyliczania tzw. referencyjnego pozyskania drewna w kolejnych 10 latach jest dla Polski bardzo niekorzystna. Jeśli zespół utworzony przez Ministra Środowiska, wyliczający ten poziom możliwie wysokona podstawie własnej metodyki nie uzyska akceptacji UE, możemy stracić nawet kilka milionów z podaży drewna. Izba i inne organizacje chcą pomóc, ale najpierw musimy wiedzieć, co i do kogo pisać. Zabiegamy więc o wielostronne spotkanie z ww. Zespołem MŚ. Członkowie Izby również wyrazili swe zaniepokojenie. Przegłosowano wniosek, aby skierować w imieniu WZ do rządu pismo, iż przemysł drzewny czuje się zagrożony, konsekwencje gospodarcze ograniczenia pozyskania drewnamogą być bardzo poważne, więc wnosimy o wszelkie możliwedziałania aby temu zapobiec.

c/. Również na spotkaniuZespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego omawiane były możliwości zmian prawa, aby zapobiec naliczaniu rekompensaty 40€ przez LP, w sytuacji, gdy płatności są zabezpieczone inną drogą. Przy generalnej akceptacji faktu, iż należy to zrobić, podawano w wątpliwość drogę polegającą na dodatkowym zapisie w ustawie (co zaproponowała Izba), rozważając jeszcze inne możliwości. Sprawa ta będzie kontynuowana.
d/. Omówiono też temat zmian jakie wnosi poselski projekt do ustaw o ochronie środowiska i o odpadach. Istnieje spore zagrożenie, że np. decyzje o zakazie spalania drzewnych pozostałości poprodukcyjnych, lub o nie uznaniu ich za produkt uboczny (a więc uznaniuza odpad) zapadać będą arbitralnie imogą narazić przedsiębiorstwa na spore kłopoty. Sprawa ta jest w toku prac legislacyjnych, a Izba będzie starać się zapobiec zatwierdzeniu złych przepisów, wspólnie z innymi organizacjami, zwłaszcza z SPPD.

Po szeregu często emocjonalnych wypowiedzi, członkowie Izby zaaprobowali bieżące działania Izby oraz przegłosowali kilka dodatkowych wniosków, tj.:

- wniosek o wystąpienie do LP o stworzenie specjalnych zasad sprzedaży drewna z lasów, które ocalały na ternach huraganu z 2017r., aby zapewnić pierwszeństwo firmom z tego terenu, które utraciły część swej bazy surowcowej,

- wniosek o wystąpienie do rządu o ułatwienia w zatrudnianiu pracowników spoza krajów UE

- wniosek o zmiany przepisów w taki sposób, aby pozostałości z produkcji drzewnej nie były traktowane jak odpady,

- wnioseko wyłączenie drewna dębowego średniowymiarowego jako osobnej grupy, tak jak ma to miejsce w wypadku drewna WO Db.

Całość spotkania zakończyła tradycyjna kolacja, po której odbył się turniej kręglowy.  Oba wydarzenia sponsorowane były przez firmę CATERPILLAR oraz firmę HIAB. Dziękujemy za zaangażowanie.
Zwycięzcą został pan Zbigniew Jangas z Tartaku DREWMAR z Kraszewic. Gratulujemy!

Strona 1 z 1

Polecane oferty:

Drewno okrągłe sosna
Drewno okrągłe sosna
Świerk 25 m3, dobry dojazd, pociety 2.4m, grubosc7-20 cm
Świerk 25 m3, dobry dojazd, pociety 2.4m, grubosc7-20 cm
Deska tarasowa sosnowa TARTAK TYBLE
Deska tarasowa sosnowa TARTAK TYBLE